Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Đông Dương”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khi Pháp chiếm lại Nam Kỳ, báo chí của các đảng phái này mô tả Việt Minh là bất lực, có khi là phản bội<ref>Why Vietnam, Archimedes L.A Patti, Nxb Đà Nẵng, 2008, trang 542</ref>. Khi Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của [[AFP]] và [[AP]] rằng Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng chấp nhận các cố vấn Pháp nếu họ tới Việt Nam với tư cách bạn bè chứ không phải kẻ xâm lược thì [[Việt Cách]] rải truyền đơn kết tội Việt Minh cấu kết với Pháp và kêu gọi người Việt Nam nếu muốn thật sự có độc lập phải từ bỏ Hồ Chí Minh và "bè lũ giết người" của ông<ref>Why Vietnam, Archimedes L.A Patti, Nxb Đà Nẵng, 2008, trang 492 - 493</ref>.
 
Tại miền Nam, sự lãnh đạo của Việt Minh không vững như tại miền Bắc. Những người [[Đệ tứ Quốc tế tại Việt Nam|Trotskyist]] đang kiểm soát ngành cảnh sát và các tôn giáo [[Hòa Hảo]], [[Cao Đài]] có ác cảm với Việt Minh. Người Trotskyist cũng đấu tranh vì độc lập dân tộc nhưng lại chủ trương vũ trang quần chúng, xóa bỏ tàn dư của chế độ thực dân Pháp, chống lại nỗ lực của các nước Đồng Minh khôi phục chủ quyền của Pháp và thi hành ngay các cải cách xã hội còn Việt Minh vẫn chấp nhận cơ cấu chính quyền cũ, sẵn sàng thương lượng với Đồng Minh và cải cách xã hội từng bước để tránh sự thay đổi đột ngột về kinh tế xã hội và cuộc đấu tranh giai cấp gắn liền với nó.<ref>Why Vietnam, Archimedes L.A Patti, Nxb Đà Nẵng, 2008, trang 430 - 431 </ref> Theo [[Trần Huy Liệu]], tại cuộc hội nghị [[Quốc dân Đại hội Tân Trào]] từ ngày 13/8/1945 đến ngày 16/8/1945 ở Tân Trào, tất cả đại biểu của các đảng phái tham dự đã thống nhất cuộc cách mạng giải phóng dân tộc sẽ theo khuynh hướng dân chủ, tránh không dùng bạo lực và lập ra một mặt trận thống nhất có kỷ luật của tất cả các đảng phái để ra mắt Đồng Minh. Tuy nhiên một số đảng phái ở miền Nam đã không thấy hết sự quan trọng của việc duy trì trật tự xã hội trong giai đoạn chuyển tiếp này.<ref>Why Vietnam, Archimedes L.A Patti, Nxb Đà Nẵng, 2008, trang 429 - 430 </ref>
 
===Thành lập Chính phủ Liên hiệp===

Trình đơn chuyển hướng