Khác biệt giữa các bản “Chu Phường”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
n (General Fixes)
Chu Phường từ nhỏ hiếu học, được cử hiếu liêm, làm Ninh Quốc (huyện) trưởng, rồi chuyển sang nhiệm chức ở huyện Hoài An. Nghĩa quân ở huyện Tiền Đường là bọn Bành Thức tụ tập nổi dậy, chính quyền lấy ông làm Tiền Đường hầu tướng <ref>[[Nhà Hán]] tại các hầu quốc (tức là huyện có người được phong [[hầu tước]]) đặt chức Tướng (相, tức là tướng văn, không phải tướng võ) để cai trị dân, quan trật như Huyện lệnh</ref>; trong một tuần trăng, ông chém đầu Thức và đồng đảng, được thăng Đan Dương tây bộ đô úy. Trong những năm Hoàng Vũ (222 – 228), quân nổi dậy ở quận Bà Dương do Bành Ỷ cầm đầu đánh chiếm Chúc Thành, [[Tôn Quyền]] lấy Phường làm thái thú Bà Dương, theo [[Hồ Tống]] dốc sức đánh dẹp, bắt sống Ỷ, giải về Vũ Xương, được thêm chức Chiêu Nghĩa hiệu úy.
 
Phường nhận lệnh bí mật vào trong Hoa Sơn tìm thủ lĩnh cũ của các dân tộc thiểu số - những người am hiểu tình hình [[Trung Nguyên]] – yêu cầu họ lừa gạt Đại tư mã, Dương Châu mục [[Tào Hưu]] [[nhà Tào Ngụy]]. Phường cho rằng không thể tin cậy bọn người ấy, đề nghị tự mình sai kẻ thân tín gửi thư tiên 7 điều cho Tào Hưu, nói rằng mình có tội nên sợ hãi, xin dâng quận Bà Dương đầu hàng nhà Tào Ngụy. Vì thế chính quyền Đông Ngô nhiều lần phái Thượng thư lang đến xét hỏi việc thi hành mưu kế, Phường nhân đó sắp xếp ở cửa quận Bà Dương, chịu cắt tóc để tạ tội, cố ý cho Tào Hưu nghe biết. Tào Hưu bèn tin là thật, mang 10 vạn bộ kỵ, truy trọng đầy đường, vàonhằm thẳng đất Hoàn Thành. Phường cũng tập hợp lực lượng, theo [[Lục Tốn]] chẹn đánh quân Ngụy, chém giết cả vạn người. Phường được gia hiệu Bì tướng quân, ban tước Quan nội hầu.
 
Nghĩa quân Đổng Tự dựa vào các nơi hiểm trở của quận Dự Chương mà nổi dậy, tướng Ngô là [[Ngô Sán]], [[Đường Tư]] đem 3000 quân đánh dẹp, nhiều tháng không có kết quả. Phường dâng biểu xin bãi binh, cho mình được tùy nghi làm việc; sau đó sai gián điệp lừa giết được Đổng Tự. Em của Tự sợ hãi, đến Vũ Xương đầu hàng Lục Tốn, từ đấy các quận lân cận Dự Chương không lo đến nội loạn nữa.
26

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng