Khác biệt giữa các bản “Lưu Đạo Quy”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
n
Từ nhỏ Đạo Quy lỗi lạc, có chí lớn, tham gia mưu tính diệt trừ [[Hoàn Huyền]]. Khi ấy [[Hoàn Hoằng]] trấn thủ [[Quảng Lăng]], lấy ông làm Chinh lỗ trung binh tham quân. Lưu Dụ chiếm được kinh thành, Đạo Quy trong thời gian ấy cùng [[Lưu Nghị (Đông Tấn)|Lưu Nghị]], [[Mạnh Sưởng]] chém Hoằng. Huyền thua chạy, ông cùng Lưu Nghị, [[Hà Vô Kị]] đuổi đánh. Vô Kị muốn thừa thắng tấn công [[Giang Lăng]]. Đạo Quy nói: "Đảng họ Hoàn đời đời ở Tây Sở, quân ta ít lại mệt mỏi, còn [[Hoàn Chấn]] dũng trùm ba quân. Hãy dừng binh để bàn bạc kế sách." Vô Kị không nghe, quả nhiên bị Chấn đánh bại. Đài quân bèn lui về Tầm Dương, sửa sang thuyền bè, vũ khí rồi lại tiến lên, bình được Ba Lăng.
 
Bình xong Giang Lăng, Đạo Quy cử Nghị làm công đầu, Vô Kị làm thứ, tự mình ở sau cùng. Nhờ công lao tham gia khởi nghĩa, được phong Hoa Dung huyện công, dờiđược thăng làm thêm Lãnh hộ Nam Man hiệu úy, Kinh Châu thứ sử, gia Đô đốc. Ông giỏi cai trị, quan dân vừa sợ vừa yêu.
 
===Dẹp khởi nghĩa Lư Tuần===

Bảng chọn điều hướng