Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sắp xếp vun đống”

 
==Vun đống==
{{Sắp xếp vun đống}}<script></script>
Việc sắp xếp lại các phần tử của một mảng ban đầu sao cho nó trở thành đống được gọi là vun đống.
<div style="border:1px solid black; width:400px; height:400px; position:relative;"><div style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 180px; left:80px; text-align:center;'></div><div style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 180px; left:110px; text-align:center;'></div><div style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 180px; left:140px; text-align:center;'></div><div style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 180px; left:170px; text-align:center;'></div><div style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 180px; left:200px; text-align:center;'></div><div style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 180px; left:230px; text-align:center;'></div><div style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 180px; left:260px; text-align:center;'></div><div style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 40px; left:180px; text-align:center;'></div><div style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 80px; left:120px; text-align:center;'></div><div style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 80px; left:240px; text-align:center;'></div><div style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 120px; left:80px; text-align:center;'></div><div style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 120px; left:150px; text-align:center;'></div><div style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 120px; left:210px; text-align:center;'></div><div style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 120px; left:270px; text-align:center;'></div></div><script></script>Việc sắp xếp lại các phần tử của một mảng ban đầu sao cho nó trở thành đống được gọi là vun đống.
 
===Vun đống tại đỉnh thứ i===
16

lần sửa đổi