Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Qaumi Taranah”

Không có tóm lược sửa đổi
<span class="nowrap" contenteditable="false"> </span><span class="nowrap" contenteditable="false">Blessed be the citadel of faith.</span>
|-
| ''<span class="nowrap">Pāk sarzamīn kā niz&#x324;āmnizām</span><br>
<span class="nowrap">Quwwat-i U<u>kh</u>uwwat-i ʿawām</span><br>
<span class="nowrap">Qaum, mulk, salt&#x324;anatsaltanat</span><br>
<span class="nowrap">Pāyindah tābindah bād!</span><br>
<span class="nowrap"><u>Sh</u>ād bād manzil-i murād</span>''