Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Qaumi Taranah”

| width="316px" |
{| style="width:100%;"
! colspan="2" style="padding-right: 2em" | Lời tiếng [[Tiếng Urdu|Urdu]] lyrics
|-
| style="text-align:center;" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">كشورِ حسين شاد باد</span></span></big>
{|
! width="167px" |Phiên âm(ALA-LC)
! Dịch lời
! Translation<ref><cite class="citation book" contenteditable="false">Pasha, Muhammad A. ''English Composition (Part II)''. </cite></ref> (poetical)
!Translation (literal)
|-
| ''<span class="nowrap">Pāk sarzamīn <u>sh</u>ād bād</span>''<span class="nowrap">Ki<u>sh</u>war-i ḥasīn <u>sh</u>ād bād</span><br>
<span class="nowrap">Ki<u>sh</u>war-i ḥasīn <u>sh</u>ād bād</span><br>
<span class="nowrap">Tū ni<u>sh</u>ān-i ʿazm-i ʿālī <u>sh</u>ān</span><br>
<span class="nowrap">Arẓ-i Pākistān!</span><br>
<span class="nowrap">Markaz-i yaqīn <u>sh</u>ād bād</span>''
| style="padding-left: 1em" |
Đất nước linh thiêng hạnh phúc
<span class="nowrap" contenteditable="false">May the holy land, stay glad;</span>
 
<span class="nowrap" contenteditable="false">Beautious realm, stay glad.</span>
<span class="nowrap" contenteditable="false">Thou,Xứ thesở signmạnh ofgiàu highvui resolve—tươi</span>
 
<span class="nowrap" contenteditable="false">O Land of Pakistan!</span>
Hỡi người, biểu tượng của ý chí
<span class="nowrap" contenteditable="false">Citadel of faith, stay glad.</span>
 
|<span class="nowrap" contenteditable="false"> Blessed be the sacred land,</span><br>
<span class="nowrap" contenteditable="false">Hỡi Happyđất benước the bounteous realm.Pakistan</span>
 
<span class="nowrap" contenteditable="false"> </span><span class="nowrap" contenteditable="false">Thou symbol of high resolve,</span>
<span class="nowrap" contenteditable="false">Thành Otrì Landcủa ofđức Pakistan!tin hạnh phúc</span>
<span class="nowrap" contenteditable="false"> </span><span class="nowrap" contenteditable="false">Blessed be the citadel of faith.</span>
|-
| ''<span class="nowrap">Pāk sarzamīn kā nizām</span><br>
<span class="nowrap">Qaum, mulk, saltanat</span><br>
<span class="nowrap">Pāyindah tābindah bād!</span><br>
<span class="nowrap"><u>Sh</u>ād bād manzil-i murād</span>''
| style="padding-left: 1em" | <spanTổ class="nowrap"quốc contenteditable="false">Orderlinh ofthương theyêu holy land,</span>cầu<br>
Sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân<span class="nowrap" contenteditable="false">Power of fraternity of the populace;</span><br>
Này d<span class="nowrap" contenteditable="false">Theân nationtộc, countryquốc gia, andđất domain;nước</span><br>
<span class="nowrap" contenteditable="false">EverSẽ luminousmãi remain!mãi sáng người</span><br>
<span class="nowrap" contenteditable="false">The cherishedmục goaltiêu, stayquyết glad.tâm hạnh phúc</span>
|<span class="nowrap" contenteditable="false"> The order of this sacred land,</span><br>
<span class="nowrap" contenteditable="false"> The might of the brotherhood of the people,</span>
<span class="nowrap" contenteditable="false"> May the nation, the country, and the state,</span>
<span class="nowrap" contenteditable="false"> Shine in glory everlasting!</span>
<span class="nowrap" contenteditable="false"> </span><span class="nowrap" contenteditable="false">Blessed be the goal of our ambition.</span>
|-
| ''<span class="nowrap">Parcam-i sitārah o-hilāl</span><br>
<span class="nowrap">Tarjumān-i māẓī, <u>sh</u>ān-i ḥāl</span><br>
<span class="nowrap">Jān-i istiqbāl!</span><br>
<span class="nowrap">Sāyah-yi <u>Kh</u>udā-yi Ẕū l-jalāl</span>''
| style="padding-left: 1em" | <span class="nowrap" contenteditable="false">[[Quốc kỳ Pakistan|Flag withcờ thesao star andtrăng crescentlưỡi liềm]],</span><br>
Dẫn đường đến tiến bộ và lý tưởng<span class="nowrap" contenteditable="false">The leader of progress and ascent,</span><br>
<span class="nowrap" contenteditable="false">Dragoman ofhành pasttrang quá khứ, theniềm pridevinh ofquang presentcủa hiện tại;</span><span class="nowrap" contenteditable="false">Cảm hứng cho tương lai!</span>
 
<span class="nowrap" contenteditable="false">Soul of the future!</span>
<span class="nowrap" contenteditable="false">ShadowDưới ofchân thengười, [[ThiênThượng Chúa|God]]đế ofVẻ grandeur.vang và Hùng mạnh</span>
|<span class="nowrap" contenteditable="false"> The flag of the crescent and star,</span><br>
<span class="nowrap" contenteditable="false"> Leads the way to progress and perfection,</span>
<span class="nowrap" contenteditable="false"> Interpreter of our past, glory of our present, </span>
<span class="nowrap" contenteditable="false"> inspiration for our future!</span>
<span class="nowrap" contenteditable="false"> </span><span class="nowrap" contenteditable="false">Shade of God, the Glorious and Mighty.</span>
|}
|}