Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tư Mã Luân”

(clean up, replaced: → (198), → (111) using AWB)
Năm 299, Giả Nam Phong vu cho thái tử Tư Mã Duật<ref>Tư Mã Duật không phải là con của Giả hậu</ref> tội phản nghịch, mang ra an trí ở thành Kim Dung. Các đại thần [[Sĩ Ỷ]] và [[Tư Mã Nhã]] muốn phục ngôi [[thái tử]], bèn nhờ cậy Triệu vương Tư Mã Luân giúp đỡ. Tư Mã Luân so với Tấn Huệ Đế là thuộc hàng ông, mà so với [[Tư Mã Duật]] là đến hàng cụ. Tư Mã Luân muốn có cớ đánh Giả hậu, lại sợ thái tử là người thông minh, sau khi được phục ngôi thì khó chế ngự. Cho nên nghe theo lời mưu sĩ Tôn Tú, phao tin rằng triều thần muốn phục ngôi thái tử để phế Giả hậu. Giả hậu sợ hãi, bèn sai người hạ sát thái tử Duật ở nơi giam cầm.
 
Tháng 4 năm 300, Tư Mã Luân nghe tin thái tử bị giết, bèn lấy cớ báo thù, hợp quân với Tề vương Tư Mã Quýnh<ref>Là con trai Tư Mã Du, cháu chắt Tư Mã Ý</ref> Hai người phao tin Đông An Vương [[Tư Mã Do]] bị cách chức trước kia oán hận làm phản nên cầm quân đi dẹp tiến quân vào triều, diệt các thế lực của Giả, rồi xông thẳng vào cung bắt sống Giả Nam Phong, giam ở thành Kim Dung. Từ đó, loạn bát vương đầu thời Tấn bắt đầu. Đến tháng 9 năm đó, Tư Mã Luân sai mang rượu độc đến ép Giả hậu tự vẫn. Huệ Đế phong con cả Thái tử Duật là Hoài Lâm Vương [[Tư Mã Tân]] làm Hoàng thái tôn, phong cho Tư Mã Luân làm Sử trì tiết, Đại Đô đốc, Đốc Trung ngoại chư quân sự và lập làm tướng quốc. Tư Mã Luân lại theo lệ cũ của tổ tiên Tư Mã Ý, ép vua phong cho con mình là [[Tư Mã Phức]] làm Tiền tướng quân, tước Tế Dương vương, con thứ là [[Tư Mã Kiền]] làm Hoàng môn lang, tướngtước Nhữ Âm vương.
 
Hoài Nam Vương [[Tư Mã Doãn]] bị Tư Mã Luân tranh quyền trong triều, mang quân đánh ông trong cung, cuối cùng bị ông giết chết.
Người dùng vô danh