Khác biệt giữa các bản “Tỉnh ủy Phú Thọ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
|}
===Giai đoạn 1968-1996===
{{legend2|#FF0000|Ủy viên Trung ương Đảng|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend2|#008000|Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết|border=1px solid #AAAAAA}}
{| class="wikitable" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%"
! style="width:30px" |STT
! style="width:120px" |Tên
! style="width:100px" |Nhiệm kỳ
! style="width:120px" colspan="2"|Chức vụ
! style="width:120px" |Phó Bí thư
! style="width:100px" |Ghi chú
|-align="center"
|rowspan=8|1||rowspan=2|-||rowspan=8|[[Kim Ngọc]]||rowspan=2|3/1968-5/1971||rowspan=2| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Vĩnh Phú||Hoàng Quy||
|-align="center"
|Nguyễn Thành Đô||
|-align="center"
|rowspan=2|I||rowspan=2|5/1971-4/1976||rowspan=2| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Hoàng Quy||
|-align="center"
|Nguyễn Thành Đô||
|-align="center"
|rowspan=4|II||rowspan=2|4/1976-11/1976||rowspan=2| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Hoàng Quy||
|-align="center"
|Nguyễn Thành Đô||
|-align="center"
|rowspan=2|11/1976-5/1977||rowspan=2| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Hoàng Quy||
|-align="center"
|Nguyễn Thành Đô||
|-align="center"
|rowspan=6|2||rowspan=2|III||rowspan=6|[[Hoàng Quy]]||rowspan=2|5/1977-12/1979||rowspan=2| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Trần Lưu Vỵ||
|-align="center"
|Nguyễn Văn Tôn||
|-align="center"
|rowspan=2|IV||rowspan=2|12/1979-1/1983||rowspan=2 style="background:#FF0000; color:white;"| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Trần Lưu Vỵ||
|-align="center"
|Nguyễn Văn Tôn||
|-align="center"
|rowspan=4|V||rowspan=2|1-10/1983||rowspan=2 style="background:#FF0000; color:white;"| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Nguyễn Văn Tôn||
|-align="center"
|Phạm Dụ||
|-align="center"
|rowspan=2|3||rowspan=2|[[Nguyễn Văn Tôn]]||rowspan=2|10/1983-10/1986||rowspan=2| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Phạm Dụ||
|-align="center"
|Lê Huy Ngọ||
|-align="center"
|rowspan=2|4||rowspan=4|VI||rowspan=2|[[Lê Huy Ngọ]]||rowspan=2|10/1986-7/1988|| rowspan=2 style="background:#008000; color:white;"| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Bùi Hữu Hải||
|-align="center"
|Trần Văn Đăng||
|-align="center"
|rowspan=6|5||rowspan=6|[[Trần Văn Đăng]]||rowspan=2|7/1988-4/1991||rowspan=2| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Bùi Hữu Hải||
|-align="center"
|Hoàng Xuân Duyệt||
|-align="center"
|rowspan=6|VII||rowspan=2|4/1991-11/1991||rowspan=2 style="background:#FF0000; color:white;"| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Bùi Hữu Hải||
|-align="center"
|Hoàng Xuân Duyệt||
|-align="center"
|rowspan=2|11/1991-8/1994||rowspan=2 style="background:#FF0000; color:white;"| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Bùi Hữu Hải||
|-align="center"
|Hoàng Xuân Duyệt||
|-align="center"
|rowspan=4|6||rowspan=4|[[Bùi Hữu Hải]]||rowspan=2|8/1994-5/1996||rowspan=2| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Hoàng Xuân Duyệt||
|-align="center"
|Nguyễn Văn Lâm||
|-align="center"
|rowspan=2|VIII||rowspan=2|5/1996-12/1996||rowspan=2 style="background:#FF0000; color:white;"| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Hoàng Xuân Cừ||
|-align="center"
|Nguyễn Văn Lâm||
|}
 
===Giai đoạn 1997-nay===
{| class="wikitable" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%"

Trình đơn chuyển hướng