Khác biệt giữa các bản “Tào Phương”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tào Phương vốn là con trai của Nhậm Thành vương [[Tào Giai]] (曹楷) – một hoàng thân quốc thích nhà Tào Ngụy. Vì vua Tào Ngụy Liệt Tổ Minh Đế ([[Tào Duệ]]) không có con trai, bèn chọn ông lập làm [[thái tử]].
Năm 239, Ngụy Minh Đế mất. Trước lúc mất, vua Minh Đế vì thấy vua mới Tào Phương còn nhỏ, bèn định giao quyền nhiếp chính cho bọn đại thần [[Tào HổVũ (Tam Quốc)|Tào Vũ]], [[Tào Sảng]], [[Hạ Hầu Hiến]], [[Tào Triệu]] và [[Tần Lãng]]. Nhưng lúc đó, 2 viên quan là [[Lưu Phóng]] và [[Tôn Tư]] vốn có hiềm khích với Hạ Hầu Hiến và Tào Triệu nên xin với Minh Đế đổi lại người nhiếp chính, Minh Đế đành chỉ định để 2 người là Tào Sảng và [[Tư Mã Ý]] làm thay. Sau khi Minh Đế băng, Thái tử Tào Phương kế nhiệm, tức là Phế Đế.
 
== Tào Sảng nhiếp chính==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng