Khác biệt giữa các bản “HTML”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
(thêm khung)
Nỗ lực tách phần nội dung ra khỏi phần hình thức trình bày của trang HTML đã đưa đến sự xuất hiện của các chuẩn mới như [[XHTML]]. Các chuẩn này nhấn mạnh vào việc sử dụng thẻ đánh dấu vào việc xác định cấu trúc tài liệu như phần đề mục, đoạn văn, khối văn bản trích dẫn và các bảng, chứ không khuyên dùng các thẻ đánh dấu mang tính chất trình bày trực quan, như <code>&lt;font></code>, <code>&lt;b></code> (in đậm), và <code>&lt;i></code> (in nghiêng). Những mã mang tính chất trình bày đó đã được loại bỏ khỏi HTML 4.01 Strict và các đặc tả [[XHTML]] nhằm tạo điều kiện cho [[Các bảng trình bày xếp lớp|CSS]]. CSS cung cấp một giải pháp giúp tách cấu trúc HTML ra khỏi phần trình bày của nội dung của nó. Xem phần [[tách nội dung và trình bày]].
 
=== Định nghĩa kiểu tài liệu (DTD) ===
Tất cả các trang HTML nên bắt đầu với một khai báo [[Định nghĩa kiểu tài liệu]] (hay DTD)HTML5. Ví dụ:
 
:<source lang="html4strict" enclose="div" style="font-size:1.2em;" >
<!DOCTYPE HTML>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
</source>
 
Ở đây, HTML định nghĩa một tài liệu tuân thủ Strict DTD của HTML 4.01, mà thuần túy là cấu trúc, nhường phần định dạng cho [[Các bảng trình bày xếp lớp]]. Các DTD khác, bao gồm Loose, Transitional, và Frameset, định nghĩa các quy tắc khác cho việc sử dụng ngôn ngữ.
 
== Xem thêm ==
614

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng