Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Thế (địa chất)”

[[Mesozoic]]
*[[Cretaceous]]
**[[Late Cretaceous|Late (Upper)]]
**[[Early Cretaceous|Early (Lower)]]
*[[Jurassic]]
**[[Late Jurassic|Late (Upper)]]
**[[Middle Jurassic|Middle]]
**[[Early Jurassic|Early (Lower)]]
*[[Triassic]]
**[[Late Triassic|Late (Upper)]]
**[[Middle Triassic|Middle]]
**[[Early Triassic|Early (Lower)]]
 
[[Paleozoic]]
 
*[[Permian]]
**[[Lopingian]]
**[[Guadalupian]]
**[[Cisuralian]]
*[[Carboniferous]]
**[[Pennsylvanian (geology)|Pennsylvanian]]
**[[Mississippian (geology)|Mississippian]]
*[[Devonian]]
**Late (Upper)
**Middle
**Early (Lower)
*[[Silurian]]
**Přídolí
**[[Ludlow Group|Ludlow]]
**[[Wenlock Group|Wenlock]]
**[[Llandovery Group|Llandovery]]
*[[Ordovician]]
**Late (Upper)
**Middle
**Early (Lower)
*[[Cambrian]]
**[[Furongian|Late (Upper)/Furongian]]
**Middle
**Early (Lower)
 
==Xem thêm==