Khác biệt giữa các bản “Liêu Mục Tông”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(đầu)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|era dates=
|succession=[[Hoàng đế]] [[nhà Liêu|Đại Liêu]]
|reign=[[11 tháng 10]] năm [[951]] - [[12 tháng 3]] năm [[969]]<br>({{age in years and days|951|10|11|969|3|12}})<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:916 till:1125
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:209 start:916
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:951 till:969 color:red
</timeline>
 
|predecessor=[[Liêu Thế Tông]]
|successor = [[Liêu Cảnh Tông]]

Trình đơn chuyển hướng