Khác biệt giữa các bản “Propan”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
 
| Pha<br>Rắn, lỏng, khí
|-
| [[Propan (dữ liệu)#Phổ|Phổ]]
| [[Phổ tử ngoại và khả kiến|UV]], [[Phổ hồng ngoại|IR]], [[Phổ cộng hưởng từ hạt nhân|NMR]], [[Phổ khối lượng|MS]]
|-
==Liên kết ngoài==
*[http://www.worldlpgas.com Hiệp hội Khí dầu mỏ hoá lỏng thế giới (World LP Gas Association - WLPGA)]
*[http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/_icsc03/icsc0319.htm InternationalHướng Chemicaldẫn Safetyvề Cardan 0319toàn]
*[http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0524.html NIOSHHướng Pocketdẫn Guidevề toan Chemicaltoàn Hazardscủa NIOSH]
*[http://www.bluerhinos.co.uk/molview/indv.php?id=9 MolviewHình from3D bluerhinos.co.ukcủa propan] See Propane in 3D
*[http://www.npga.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1 NationalHiệp Propanehội GasKhí AssociationPropan (U.S.)Hoa Kỳ]
*[http://www.propanecouncil.org PropaneHội Educationđồng andGiáo Researchdục Council (U.S.)Nghiên cứu Propan Hoa Kỳ]
*[http://www.propanegas.ca/ PropaneHiệp Gashội AssociationKhí ofPropan Canada]
*[http://www.lpga.co.uk LPHiệp Gashội AssociationKhí hóa lỏng: PropanePropan and ButaneButan in theAnh UK]
*[http://www.compchemwiki.org/index.php?title=Propane Computational Chemistry Wiki]
 

Trình đơn chuyển hướng