Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Số lập phương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
&= \bigg(\sum_{k=1}^n k\bigg)^2.
\end{align}</math>
 
===Tổng của lập phương ''n'' số nguyên lẻ đầu tiên===
Tổng của lập phương ''n'' số nguyên lẻ đầu tiên được tính theo công thức sau:
:<math>1^3+3^3+\dots+(2y-1)^3 = (xy)^2</math>
Trong đó x,y phải thỏa mãn phương trình Pell {{math|''x''{{sup|2}} − 2''y''{{sup|2}} {{=}} −1}}. Ví dụ cho:{{math|1=''y'' = 5}} and {{math|29}}:
:<math>1^3+3^3+\dots+9^3 = (7\cdot 5)^2 </math>
 
:<math>1^3+3^3+\dots+57^3 = (41\cdot 29)^2</math>
 
==Số thực, số phức==