Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Dương Hành Mật|Nam Ngô Vũ Đế]]
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Lưu Kế Nguyên|Bắc Hán Anh Vũ Đế]]
* [[Nỗ Nhĩ Cáp Xích|Hậu Kim Vũ Đế]] (có thụy hiệu khác là [[Cao Đế]])
* [[Tôn Khả Vọng|Đại Tây Vũ Đế]]
* [[Việt Nam]] Nam triều [[Lê Trung Tông (Hậu Lê)|Hậu Lê Vũ Đế]]

Trình đơn chuyển hướng