Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Chánh niệm”

Tứ niệm xứ không phải là con đường "Độc Nhất" đưa đến Niết Bàn, thoát khỏi khổ đâu. Trong khi Đức Phật đã thuyết pháp về Bát Chánh Đạo mới là con đường đưa đến Niết Bàn.
n (→‎Liên kết ngoài: replaced: lí → lý using AWB)
(Tứ niệm xứ không phải là con đường "Độc Nhất" đưa đến Niết Bàn, thoát khỏi khổ đâu. Trong khi Đức Phật đã thuyết pháp về Bát Chánh Đạo mới là con đường đưa đến Niết Bàn.)
Trước đây, pháp Chánh Niệm chưa được tu tập đúng ở Việt Nam. Vào khoảng năm 1945, Phật giáo Nguyên Thủy được thành lập ở Việt Nam <ref>http://buddhanet.net/budsas/uni/u-gioithieu-pgnt/gioithieu-00.htm</ref> thì pháp Chánh Niệm Nguyên Thủy mới được biết đến. Trước đây, Phật tử ở Việt Nam hiểu Chánh Niệm theo công thức đơn giản của chư vị thầy tổ Đại Thừa như sau: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp vô ngã. Theo như vậy thì là thiếu sót ngữ nghĩa trong cách hiểu vì Thân, Thọ, Tâm, Pháp đều là pháp hữu vi và đều là Khổ, Vô Thường, Vô Ngã. Còn tính chất Bất Tịnh của Thân chỉ là một thuộc tính của Khổ. Pháp Chánh Niệm này đưa đến Tuệ Giác chứng đắc Niết Bàn cho nên cần phải thận trọng tham khảo nguyên xi lời Đức Phật được truyền thừa. Phần sau đây, sẽ dẫn ra lời giảng của Phật chép từ trong Kinh được kết tập. Với nhiều từ ngữ chuyên môn trong Kinh, cần phải thận trọng suy xét, tìm hiểu đúng đắn. Ví như thế mới có được cái hiểu đúng đắn và tu tập đúng đắn.
 
Trong Kinh Tứ Niệm Xứ có đoạn khẳng định tầm quan trọng của Tứ Niệm Xứ: ''Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Ðó là Bốn niệm xứ.''. Con đường duy nhất để đạt Niết Bàn là Chánh Niệm trên 4 pháp Thân Thọ Tâm Pháp đã được định nghĩa.
 
''Thế nào là bốn? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời.
Người dùng vô danh