Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thanh Lương Trừng Quán”

Trang mới: Trừng Quán (738-838) người Thiệu Châu Sơn Âm (nay là Thiệu Hưng Triệt Giang). Ônglà tứ tổ Hoa Nghiêm Tông, được mọi người gọilà Thanh Lương Quố...
(Trang mới: Trừng Quán (738-838) người Thiệu Châu Sơn Âm (nay là Thiệu Hưng Triệt Giang). Ônglà tứ tổ Hoa Nghiêm Tông, được mọi người gọilà Thanh Lương Quố...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh