Khác biệt giữa các bản “Eredivisie 2018-19”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| source = [https://www.worldfootball.net/schedule/ned-eredivisie-2018-2019-spieltag/34/ worldfootball.net]
 
| updated = 284 tháng 1011 năm 2018
 
<!-- Listing order -->
| team3 = FEY
| team4 = HER
| team5 = VITUTR
| team6 = VVV
| team7 = UTRAZ
| team8 = HEEVIT
| team9 = AZHEE
| team10 = EXCFOR
| team11 = ADOEXC
| team12 = PECADO
| team13 = WILPEC
| team14 = FORWIL
| team15 = GRA
| team16 = EMM
 
<!-- Positions by round -->
| pos_ADO = 13 / 16RPO / 12 / 6EUPO / 10 / 9 / 10 / 8 / 10 / 11 / 12 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_AJA = 8 / 6EUPO / 3EL2Q / 2CL2Q / 2CL2Q / 2CL2Q / 2CL2Q / 2CL2Q / 2CL2Q / 2CL2Q / 2CL2Q / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_AZ = 1CL3Q / 1CL3Q / 2CL2Q / 4EUPO / 5EUPO / 5EUPO / 5EUPO / 6EUPO / 6EUPO / 9 / 7EUPO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_EMM = 6EUPO / 11 / 16RPO / 14 / 9 / 10 / 14 / 14 / 15 / 16RPO / 16RPO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_EXC = 9 / 15 / 9 / 13 / 13 / 13 / 8 / 13 / 8 / 10 / 11 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_FEY = 15 / 7EUPO / 5EUPO / 3EL2Q / 3EL2Q / 3EL2Q / 3EL2Q / 3EL2Q / 3EL2Q / 3EL2Q / 3EL2Q / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_FOR = 10 / 14 / 17RPO / 18REL / 11 / 11 / 15 / 15 / 13 / 14 / 10 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_GRA = 4EUPO / 10 / 13 / 12 / 15 / 16RPO / 13 / 16RPO / 16RPO / 15 / 15 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_GRO = 16RPO / 18REL / 15 / 16RPO / 18REL / 18REL / 17RPO / 17RPO / 18REL / 18REL / 18REL / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_HEE = 5EUPO / 5EUPO / 8 / 10 / 12 / 12 / 11 / 9 / 12 / 8 / 9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_HER = 11 / 4EUPO / 11 / 5EUPO / 4EUPO / 4EUPO / 4EUPO / 4EUPO / 4EUPO / 4EUPO / 4EUPO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_NAC = 18REL / 12 / 14 / 17RPO / 17RPO / 17RPO / 18REL / 18REL / 17RPO / 17RPO / 17RPO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_PEC = 12 / 17RPO / 18REL / 15 / 16RPO / 14 / 12 / 10 / 14 / 12 / 13 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_PSV = 3EL2Q / 2CL2Q / 1CL3Q / 1CL3Q / 1CL3Q / 1CL3Q / 1CL3Q / 1CL3Q / 1CL3Q / 1CL3Q / 1CL3Q / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_UTR = 17RPO / 13 / 10 / 11 / 14 / 15 / 16RPO / 12 / 9 / 7EUPO / 5EUPO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_VIT = 2CL2Q / 3EL2Q / 6EUPO / 8 / 6EUPO / 7EUPO / 7EUPO / 5EUPO / 7EUPO / 5EUPO / 8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_VVV = 7EUPO / 8 / 7EUPO / 9 / 7EUPO / 6EUPO / 6EUPO / 7EUPO / 5EUPO / 6EUPO / 6EUPO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| pos_WIL = 14 / 9 / 4EUPO / 7EUPO / 8 / 8 / 9 / 11 / 11 / 13 / 14 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
 
<!-- Qualification and relegation definitions -->

Trình đơn chuyển hướng