Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Biên bản ghi nhớ”

Trang mới: “Bản ghi nhớ (tiếng Anh: Memorandum of Understanding, viết tắt tiếng Anh: MoU) là một loại thỏa thuận giữa hai bên (song phương) tr…”
(Trang mới: “Bản ghi nhớ (tiếng Anh: Memorandum of Understanding, viết tắt tiếng Anh: MoU) là một loại thỏa thuận giữa hai bên (song phương) tr…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh