Khác biệt giữa các bản “Danh sách màu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:9D80:383:4F0:0:0:7D4:CAD6 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngomanh123)
Thẻ: Lùi tất cả
#Các giá trị CMYK ở đây tính theo lý thuyết trong thang độ bách phân. Trên thực tế, các chương trình đồ họa chuyên nghiệp có cách tính hệ số K phức tạp hơn (phụ thuộc cả ba giá trị C, M, Y).
 
 
== Danh sách màu dùng trên web ==
{| cellpadding=0 border=0 cellspacing=10 style="font-size:10pt; font-family:Courier New,Courier, monospace; border:1px solid #999; padding:2px;"
|
{| cellpadding=1 border=0 cellspacing=0
!colspan=2 style="font-family:Arial, sans-serif"|Theo tông
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:maroon"|Maroon
|style="color:#FFFFFF;background-color:#800000"|#800000
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:darkred"|DarkRed
|style="color:#FFFFFF;background-color:#8B0000"|#8B0000
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:firebrick"|FireBrick
|style="color:#FFFFFF;background-color:#B22222"|#B22222
|-
|style="color:#000000;background-color:red"|Red
|style="color:#000000;background-color:#FF0000"|#FF0000
|-
|style="color:#000000;background-color:salmon"|Salmon
|style="color:#000000;background-color:#FA8072"|#FA8072
|-
|style="color:#000000;background-color:tomato"|Tomato
|style="color:#000000;background-color:#FF6347"|#FF6347
|-
|style="color:#000000;background-color:coral"|Coral
|style="color:#000000;background-color:#FF7F50"|#FF7F50
|-
|style="color:#000000;background-color:orangered"|OrangeRed
|style="color:#000000;background-color:#FF4500"|#FF4500
|-
|style="color:#000000;background-color:chocolate"|Chocolate
|style="color:#000000;background-color:#D2691E"|#D2691E
|-
|style="color:#000000;background-color:sandybrown"|SandyBrown
|style="color:#000000;background-color:#F4A460"|#F4A460
|-
|style="color:#000000;background-color:darkorange"|DarkOrange
|style="color:#000000;background-color:#FF8C00"|#FF8C00
|-
|style="color:#000000;background-color:orange"|Orange
|style="color:#000000;background-color:#FFA500"|#FFA500
|-
|style="color:#000000;background-color:darkgoldenrod"|DarkGoldenrod
|style="color:#000000;background-color:#B8860B"|#B8860B
|-
|style="color:#000000;background-color:goldenrod"|Goldenrod
|style="color:#000000;background-color:#DAA520"|#DAA520
|-
|style="color:#000000;background-color:gold"|Gold
|style="color:#000000;background-color:#FFD700"|#FFD700
|-
|style="color:#000000;background-color:olive"|Olive
|style="color:#000000;background-color:#808000"|#808000
|-
|style="color:#000000;background-color:yellow"|Yellow
|style="color:#000000;background-color:#FFFF00"|#FFFF00
|-
|style="color:#000000;background-color:yellowgreen"|YellowGreen
|style="color:#000000;background-color:#9ACD32"|#9ACD32
|-
|style="color:#000000;background-color:greenyellow"|GreenYellow
|style="color:#000000;background-color:#ADFF2F"|#ADFF2F
|-
|style="color:#000000;background-color:chartreuse"|Chartreuse
|style="color:#000000;background-color:#7FFF00"|#7FFF00
|-
|style="color:#000000;background-color:lawngreen"|LawnGreen
|style="color:#000000;background-color:#7CFC00"|#7CFC00
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:green"|Green
|style="color:#FFFFFF;background-color:#008000"|#008000
|-
|style="color:#000000;background-color:lime"|Lime
|style="color:#000000;background-color:#00FF00"|#00FF00
|-
|style="color:#000000;background-color:limegreen"|LimeGreen
|style="color:#000000;background-color:#32CD32"|#32CD32
|-
|style="color:#000000;background-color:springgreen"|SpringGreen
|style="color:#000000;background-color:#00FF7F"|#00FF7F
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumspringgreen"|MediumSpringGreen
|style="color:#000000;background-color:#00FA9A"|#00FA9A
|-
|style="color:#000000;background-color:turquoise"|Turquoise
|style="color:#000000;background-color:#40E0D0"|#40E0D0
|-
|style="color:#000000;background-color:lightseagreen"|LightSeaGreen
|style="color:#000000;background-color:#20B2AA"|#20B2AA
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumturquoise"|MediumTurquoise
|style="color:#000000;background-color:#48D1CC"|#48D1CC
|-
|style="color:#000000;background-color:teal"|Teal
|style="color:#000000;background-color:#008080"|#008080
|-
|style="color:#000000;background-color:darkcyan"|DarkCyan
|style="color:#000000;background-color:#008B8B"|#008B8B
|-
|style="color:#000000;background-color:aqua"|Aqua
|style="color:#000000;background-color:#00FFFF"|#00FFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:cyan"|Cyan
|style="color:#000000;background-color:#00FFFF"|#00FFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:darkturquoise"|DarkTurquoise
|style="color:#000000;background-color:#00CED1"|#00CED1
|-
|style="color:#000000;background-color:deepskyblue"|DeepSkyBlue
|style="color:#000000;background-color:#00BFFF"|#00BFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:dodgerblue"|DodgerBlue
|style="color:#000000;background-color:#1E90FF"|#1E90FF
|-
|style="color:#000000;background-color:royalblue"|RoyalBlue
|style="color:#000000;background-color:#4169E1"|#4169E1
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:navy"|Navy
|style="color:#FFFFFF;background-color:#000080"|#000080
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:darkblue"|DarkBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#00008B"|#00008B
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:mediumblue"|MediumBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#0000CD"|#0000CD
|-
|style="color:#000000;background-color:blue"|Blue
|style="color:#000000;background-color:#0000FF"|#0000FF
|-
|style="color:#000000;background-color:blueviolet"|BlueViolet
|style="color:#000000;background-color:#8A2BE2"|#8A2BE2
|-
|style="color:#000000;background-color:darkorchid"|DarkOrchid
|style="color:#000000;background-color:#9932CC"|#9932CC
|-
|style="color:#000000;background-color:darkviolet"|DarkViolet
|style="color:#000000;background-color:#9400D3"|#9400D3
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:purple"|Purple
|style="color:#FFFFFF;background-color:#800080"|#800080
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:darkmagenta"|DarkMagenta
|style="color:#FFFFFF;background-color:#8B008B"|#8B008B
|-
|style="color:#000000;background-color:fuchsia"|Fuchsia
|style="color:#000000;background-color:#FF00FF"|#FF00FF
|-
|style="color:#000000;background-color:magenta"|Magenta
|style="color:#000000;background-color:#FF00FF"|#FF00FF
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumvioletred"|MediumVioletRed
|style="color:#000000;background-color:#C71585"|#C71585
|-
|style="color:#000000;background-color:deeppink"|DeepPink
|style="color:#000000;background-color:#FF1493"|#FF1493
|-
|style="color:#000000;background-color:hotpink"|HotPink
|style="color:#000000;background-color:#FF69B4"|#FF69B4
|-
|style="color:#000000;background-color:crimson"|Crimson
|style="color:#000000;background-color:#DC143C"|#DC143C
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:brown"|Brown
|style="color:#FFFFFF;background-color:#A52A2A"|#A52A2A
|-
|style="color:#000000;background-color:indianred"|IndianRed
|style="color:#000000;background-color:#CD5C5C"|#CD5C5C
|-
|style="color:#000000;background-color:rosybrown"|RosyBrown
|style="color:#000000;background-color:#BC8F8F"|#BC8F8F
|-
|style="color:#000000;background-color:lightcoral"|LightCoral
|style="color:#000000;background-color:#F08080"|#F08080
|-
|style="color:#000000;background-color:snow"|Snow
|style="color:#000000;background-color:#FFFAFA"|#FFFAFA
|-
|style="color:#000000;background-color:mistyrose"|MistyRose
|style="color:#000000;background-color:#FFE4E1"|#FFE4E1
|-
|style="color:#000000;background-color:darksalmon"|DarkSalmon
|style="color:#000000;background-color:#E9967A"|#E9967A
|-
|style="color:#000000;background-color:lightsalmon"|LightSalmon
|style="color:#000000;background-color:#FFA07A"|#FFA07A
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:sienna"|Sienna
|style="color:#FFFFFF;background-color:#A0522D"|#A0522D
|-
|style="color:#000000;background-color:seashell"|SeaShell
|style="color:#000000;background-color:#FFF5EE"|#FFF5EE
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:saddlebrown"|SaddleBrown
|style="color:#FFFFFF;background-color:#8B4513"|#8B4513
|-
|style="color:#000000;background-color:peachpuff"|Peachpuff
|style="color:#000000;background-color:#FFDAB9"|#FFDAB9
|-
|style="color:#000000;background-color:peru"|Peru
|style="color:#000000;background-color:#CD853F"|#CD853F
|-
|style="color:#000000;background-color:linen"|Linen
|style="color:#000000;background-color:#FAF0E6"|#FAF0E6
|-
|style="color:#000000;background-color:bisque"|Bisque
|style="color:#000000;background-color:#FFE4C4"|#FFE4C4
|-
|style="color:#000000;background-color:burlywood"|Burlywood
|style="color:#000000;background-color:#DEB887"|#DEB887
|-
|style="color:#000000;background-color:tan"|Tan
|style="color:#000000;background-color:#D2B48C"|#D2B48C
|-
|style="color:#000000;background-color:antiquewhite"|AntiqueWhite
|style="color:#000000;background-color:#FAEBD7"|#FAEBD7
|-
|style="color:#000000;background-color:navajowhite"|NavajoWhite
|style="color:#000000;background-color:#FFDEAD"|#FFDEAD
|-
|style="color:#000000;background-color:blanchedalmond"|BlanchedAlmond
|style="color:#000000;background-color:#FFEBCD"|#FFEBCD
|-
|style="color:#000000;background-color:papayawhip"|PapayaWhip
|style="color:#000000;background-color:#FFEFD5"|#FFEFD5
|-
|style="color:#000000;background-color:moccasin"|Moccasin
|style="color:#000000;background-color:#FFE4B5"|#FFE4B5
|-
|style="color:#000000;background-color:wheat"|Wheat
|style="color:#000000;background-color:#F5DEB3"|#F5DEB3
|-
|style="color:#000000;background-color:oldlace"|Oldlace
|style="color:#000000;background-color:#FDF5E6"|#FDF5E6
|-
|style="color:#000000;background-color:floralwhite"|FloralWhite
|style="color:#000000;background-color:#FFFAF0"|#FFFAF0
|-
|style="color:#000000;background-color:cornsilk"|Cornsilk
|style="color:#000000;background-color:#FFF8DC"|#FFF8DC
|-
|style="color:#000000;background-color:khaki"|Khaki
|style="color:#000000;background-color:#F0E68C"|#F0E68C
|-
|style="color:#000000;background-color:lemonchiffon"|LemonChiffon
|style="color:#000000;background-color:#FFFACD"|#FFFACD
|-
|style="color:#000000;background-color:palegoldenrod"|PaleGoldenrod
|style="color:#000000;background-color:#EEE8AA"|#EEE8AA
|-
|style="color:#000000;background-color:darkkhaki"|DarkKhaki
|style="color:#000000;background-color:#BDB76B"|#BDB76B
|-
|style="color:#000000;background-color:beige"|Beige
|style="color:#000000;background-color:#F5F5DC"|#F5F5DC
|-
|style="color:#000000;background-color:lightgoldenrodyellow"|LightGoldenrodYellow
|style="color:#000000;background-color:#FAFAD2"|#FAFAD2
|-
|style="color:#000000;background-color:lightyellow"|LightYellow
|style="color:#000000;background-color:#FFFFE0"|#FFFFE0
|-
|style="color:#000000;background-color:ivory"|Ivory
|style="color:#000000;background-color:#FFFFF0"|#FFFFF0
|-
|style="color:#000000;background-color:olivedrab"|OliveDrab
|style="color:#000000;background-color:#6B8E23"|#6B8E23
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:darkolivegreen"|DarkOliveGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#556B2F"|#556B2F
|-
|style="color:#000000;background-color:darkseagreen"|DarkSeaGreen
|style="color:#000000;background-color:#8FBC8F"|#8FBC8F
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:darkgreen"|DarkGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#006400"|#006400
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:forestgreen"|ForestGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#228B22"|#228B22
|-
|style="color:#000000;background-color:lightgreen"|LightGreen
|style="color:#000000;background-color:#90EE90"|#90EE90
|-
|style="color:#000000;background-color:palegreen"|PaleGreen
|style="color:#000000;background-color:#98FB98"|#98FB98
|-
|style="color:#000000;background-color:honeydew"|Honeydew
|style="color:#000000;background-color:#F0FFF0"|#F0FFF0
|-
|style="color:#000000;background-color:seagreen"|SeaGreen
|style="color:#000000;background-color:#2E8B57"|#2E8B57
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumseagreen"|MediumSeaGreen
|style="color:#000000;background-color:#3CB371"|#3CB371
|-
|style="color:#000000;background-color:mintcream"|Mintcream
|style="color:#000000;background-color:#F5FFFA"|#F5FFFA
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumaquamarine"|MediumAquamarine
|style="color:#000000;background-color:#66CDAA"|#66CDAA
|-
|style="color:#000000;background-color:aquamarine"|Aquamarine
|style="color:#000000;background-color:#7FFFD4"|#7FFFD4
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:darkslategray"|DarkSlateGray
|style="color:#FFFFFF;background-color:#2F4F4F"|#2F4F4F
|-
|style="color:#000000;background-color:paleturquoise"|PaleTurquoise
|style="color:#000000;background-color:#AFEEEE"|#AFEEEE
|-
|style="color:#000000;background-color:lightcyan"|LightCyan
|style="color:#000000;background-color:#E0FFFF"|#E0FFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:azure"|Azure
|style="color:#000000;background-color:#F0FFFF"|#F0FFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:cadetblue"|CadetBlue
|style="color:#000000;background-color:#5F9EA0"|#5F9EA0
|-
|style="color:#000000;background-color:powderblue"|PowderBlue
|style="color:#000000;background-color:#B0E0E6"|#B0E0E6
|-
|style="color:#000000;background-color:lightblue"|LightBlue
|style="color:#000000;background-color:#ADD8E6"|#ADD8E6
|-
|style="color:#000000;background-color:skyblue"|SkyBlue
|style="color:#000000;background-color:#87CEEB"|#87CEEB
|-
|style="color:#000000;background-color:lightskyblue"|LightskyBlue
|style="color:#000000;background-color:#87CEFA"|#87CEFA
|-
|style="color:#000000;background-color:steelblue"|SteelBlue
|style="color:#000000;background-color:#4682B4"|#4682B4
|-
|style="color:#000000;background-color:aliceblue"|AliceBlue
|style="color:#000000;background-color:#F0F8FF"|#F0F8FF
|-
|style="color:#000000;background-color:slategray"|SlateGray
|style="color:#000000;background-color:#708090"|#708090
|-
|style="color:#000000;background-color:lightslategray"|LightSlateGray
|style="color:#000000;background-color:#778899"|#778899
|-
|style="color:#000000;background-color:lightsteelblue"|LightsteelBlue
|style="color:#000000;background-color:#B0C4DE"|#B0C4DE
|-
|style="color:#000000;background-color:cornflowerblue"|CornflowerBlue
|style="color:#000000;background-color:#6495ED"|#6495ED
|-
|style="color:#000000;background-color:lavender"|Lavender
|style="color:#000000;background-color:#E6E6FA"|#E6E6FA
|-
|style="color:#000000;background-color:ghostwhite"|GhostWhite
|style="color:#000000;background-color:#F8F8FF"|#F8F8FF
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:midnightblue"|MidnightBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#191970"|#191970
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:slateblue"|SlateBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#6A5ACD"|#6A5ACD
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:darkslateblue"|DarkSlateBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#483D8B"|#483D8B
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumslateblue"|MediumSlateBlue
|style="color:#000000;background-color:#7B68EE"|#7B68EE
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumpurple"|MediumPurple
|style="color:#000000;background-color:#9370DB"|#9370DB
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:indigo"|Indigo
|style="color:#FFFFFF;background-color:#4B0082"|#4B0082
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumorchid"|MediumOrchid
|style="color:#000000;background-color:#BA55D3"|#BA55D3
|-
|style="color:#000000;background-color:plum"|Plum
|style="color:#000000;background-color:#DDA0DD"|#DDA0DD
|-
|style="color:#000000;background-color:violet"|Violet
|style="color:#000000;background-color:#EE82EE"|#EE82EE
|-
|style="color:#000000;background-color:thistle"|Thistle
|style="color:#000000;background-color:#D8BFD8"|#D8BFD8
|-
|style="color:#000000;background-color:orchid"|Orchid
|style="color:#000000;background-color:#DA70D6"|#DA70D6
|-
|style="color:#000000;background-color:lavenderblush"|LavenderBlush
|style="color:#000000;background-color:#FFF0F5"|#FFF0F5
|-
|style="color:#000000;background-color:palevioletred"|PaleVioletRed
|style="color:#000000;background-color:#DB7093"|#DB7093
|-
|style="color:#000000;background-color:pink"|Pink
|style="color:#000000;background-color:#FFC0CB"|#FFC0CB
|-
|style="color:#000000;background-color:lightpink"|LightPink
|style="color:#000000;background-color:#FFB6C1"|#FFB6C1
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:black"|Black
|style="color:#FFFFFF;background-color:#000000"|#000000
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:dimgray"|DimGray
|style="color:#FFFFFF;background-color:#696969"|#696969
|-
|style="color:#000000;background-color:gray"|Gray
|style="color:#000000;background-color:#808080"|#808080
|-
|style="color:#000000;background-color:darkgray"|DarkGray
|style="color:#000000;background-color:#A9A9A9"|#A9A9A9
|-
|style="color:#000000;background-color:silver"|Silver
|style="color:#000000;background-color:#C0C0C0"|#C0C0C0
|-
|style="color:#000000;background-color:#D3D3D3"|LightGray
|style="color:#000000;background-color:#D3D3D3"|#D3D3D3
|-
|style="color:#000000;background-color:gainsboro"|Gainsboro
|style="color:#000000;background-color:#DCDCDC"|#DCDCDC
|-
|style="color:#000000;background-color:whitesmoke"|WhiteSmoke
|style="color:#000000;background-color:#F5F5F5"|#F5F5F5
|-
|style="color:#000000;background-color:white"|White
|style="color:#000000;background-color:#FFFFFF"|#FFFFFF
|}
|
{| cellpadding=1 border=0 cellspacing=0
!colspan=2 style="font-family:Arial, sans-serif"|Theo độ sáng
|-
|style="color:#FFF;background-color:black"|Black
|style="color:#FFF;background-color:#000000"|#000000
|-
|style="color:#FFF;background-color:navy"|Navy
|style="color:#FFF;background-color:#000080"|#000080
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkblue"|DarkBlue
|style="color:#FFF;background-color:#00008B"|#00008B
|-
|style="color:#FFF;background-color:indigo"|Indigo
|style="color:#FFF;background-color:#4B0082"|#4B0082
|-
|style="color:#FFF;background-color:midnightblue"|MidnightBlue
|style="color:#FFF;background-color:#191970"|#191970
|-
|style="color:#FFF;background-color:maroon"|Maroon
|style="color:#FFF;background-color:#800000"|#800000
|-
|style="color:#FFF;background-color:purple"|Purple
|style="color:#FFF;background-color:#800080"|#800080
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkred"|DarkRed
|style="color:#FFF;background-color:#8B0000"|#8B0000
|-
|style="color:#FFF;background-color:mediumblue"|MediumBlue
|style="color:#FFF;background-color:#0000CD"|#0000CD
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkmagenta"|DarkMagenta
|style="color:#FFF;background-color:#8B008B"|#8B008B
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkgreen"|DarkGreen
|style="color:#FFF;background-color:#006400"|#006400
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkslategray"|DarkSlateGray
|style="color:#FFF;background-color:#2F4F4F"|#2F4F4F
|-
|style="color:#FFF;background-color:saddlebrown"|SaddleBrown
|style="color:#FFF;background-color:#8B4513"|#8B4513
|-
|style="color:#FFF;background-color:blue"|Blue
|style="color:#FFF;background-color:#0000FF"|#0000FF
|-
|style="color:#FFF;background-color:green"|Green
|style="color:#FFF;background-color:#008000"|#008000
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkviolet"|DarkViolet
|style="color:#FFF;background-color:#9400D3"|#9400D3
|-
|style="color:#FFF;background-color:teal"|Teal
|style="color:#FFF;background-color:#008080"|#008080
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkslateblue"|DarkSlateBlue
|style="color:#FFF;background-color:#483D8B"|#483D8B
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkolivegreen"|DarkOliveGreen
|style="color:#FFF;background-color:#556B2F"|#556B2F
|-
|style="color:#FFF;background-color:olive"|Olive
|style="color:#FFF;background-color:#808000"|#808000
|-
|style="color:#FFF;background-color:brown"|Brown
|style="color:#FFF;background-color:#A52A2A"|#A52A2A
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkcyan"|DarkCyan
|style="color:#FFF;background-color:#008B8B"|#008B8B
|-
|style="color:#FFF;background-color:firebrick"|FireBrick
|style="color:#FFF;background-color:#B22222"|#B22222
|-
|style="color:#FFF;background-color:sienna"|Sienna
|style="color:#FFF;background-color:#A0522D"|#A0522D
|-
|style="color:#FFF;background-color:forestgreen"|ForestGreen
|style="color:#FFF;background-color:#228B22"|#228B22
|-
|style="color:#FFF;background-color:mediumvioletred"|MediumVioletRed
|style="color:#FFF;background-color:#C71585"|#C71585
|-
|style="color:#FFF;background-color:dimgray"|DimGray
|style="color:#FFF;background-color:#696969"|#696969
|-
|style="color:#FFF;background-color:olivedrab"|OliveDrab
|style="color:#FFF;background-color:#6B8E23"|#6B8E23
|-
|style="color:#FFF;background-color:crimson"|Crimson
|style="color:#FFF;background-color:#DC143C"|#DC143C
|-
|style="color:#FFF;background-color:seagreen"|SeaGreen
|style="color:#FFF;background-color:#2E8B57"|#2E8B57
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkgoldenrod"|DarkGoldenrod
|style="color:#FFF;background-color:#B8860B"|#B8860B
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkorchid"|DarkOrchid
|style="color:#FFF;background-color:#9932CC"|#9932CC
|-
|style="color:#FFF;background-color:red"|Red
|style="color:#FFF;background-color:#FF0000"|#FF0000
|-
|style="color:#FFF;background-color:chocolate"|Chocolate
|style="color:#FFF;background-color:#D2691E"|#D2691E
|-
|style="color:#FFF;background-color:blueviolet"|BlueViolet
|style="color:#FFF;background-color:#8A2BE2"|#8A2BE2
|-
|style="color:#FFF;background-color:fuchsia"|Fuchsia
|style="color:#FFF;background-color:#FF00FF"|#FF00FF
|-
|style="color:#000;background-color:magenta"|Magenta
|style="color:#000;background-color:#FF00FF"|#FF00FF
|-
|style="color:#000;background-color:orangered"|OrangeRed
|style="color:#000;background-color:#FF4500"|#FF4500
|-
|style="color:#000;background-color:slateblue"|SlateBlue
|style="color:#000;background-color:#6A5ACD"|#6A5ACD
|-
|style="color:#000;background-color:deeppink"|DeepPink
|style="color:#000;background-color:#FF1493"|#FF1493
|-
|style="color:#000;background-color:royalblue"|RoyalBlue
|style="color:#000;background-color:#4169E1"|#4169E1
|-
|style="color:#000;background-color:indianred"|IndianRed
|style="color:#000;background-color:#CD5C5C"|#CD5C5C
|-
|style="color:#000;background-color:gray"|Gray
|style="color:#000;background-color:#808080"|#808080
|-
|style="color:#000;background-color:slategray"|SlateGray
|style="color:#000;background-color:#708090"|#708090
|-
|style="color:#000;background-color:steelblue"|SteelBlue
|style="color:#000;background-color:#4682B4"|#4682B4
|-
|style="color:#000;background-color:darkorange"|DarkOrange
|style="color:#000;background-color:#FF8C00"|#FF8C00
|-
|style="color:#000;background-color:lightseagreen"|LightSeaGreen
|style="color:#000;background-color:#20B2AA"|#20B2AA
|-
|style="color:#000;background-color:peru"|Peru
|style="color:#000;background-color:#CD853F"|#CD853F
|-
|style="color:#000;background-color:mediumorchid"|MediumOrchid
|style="color:#000;background-color:#BA55D3"|#BA55D3
|-
|style="color:#000;background-color:dodgerblue"|DodgerBlue
|style="color:#000;background-color:#1E90FF"|#1E90FF
|-
|style="color:#000;background-color:darkturquoise"|DarkTurquoise
|style="color:#000;background-color:#00CED1"|#00CED1
|-
|style="color:#000;background-color:lightslategray"|LightSlateGray
|style="color:#000;background-color:#778899"|#778899
|-
|style="color:#000;background-color:goldenrod"|Goldenrod
|style="color:#000;background-color:#DAA520"|#DAA520
|-
|style="color:#000;background-color:orange"|Orange
|style="color:#000;background-color:#FFA500"|#FFA500
|-
|style="color:#000;background-color:mediumseagreen"|MediumSeaGreen
|style="color:#000;background-color:#3CB371"|#3CB371
|-
|style="color:#000;background-color:cadetblue"|CadetBlue
|style="color:#000;background-color:#5F9EA0"|#5F9EA0
|-
|style="color:#000;background-color:deepskyblue"|DeepSkyBlue
|style="color:#000;background-color:#00BFFF"|#00BFFF
|-
|style="color:#000;background-color:tomato"|Tomato
|style="color:#000;background-color:#FF6347"|#FF6347
|-
|style="color:#000;background-color:palevioletred"|PaleVioletRed
|style="color:#000;background-color:#DB7093"|#DB7093
|-
|style="color:#000;background-color:mediumslateblue"|MediumSlateBlue
|style="color:#000;background-color:#7B68EE"|#7B68EE
|-
|style="color:#000;background-color:mediumpurple"|MediumPurple
|style="color:#000;background-color:#9370DB"|#9370DB
|-
|style="color:#000;background-color:limegreen"|LimeGreen
|style="color:#000;background-color:#32CD32"|#32CD32
|-
|style="color:#000;background-color:coral"|Coral
|style="color:#000;background-color:#FF7F50"|#FF7F50
|-
|style="color:#000;background-color:orchid"|Orchid
|style="color:#000;background-color:#DA70D6"|#DA70D6
|-
|style="color:#000;background-color:yellowgreen"|YellowGreen
|style="color:#000;background-color:#9ACD32"|#9ACD32
|-
|style="color:#000;background-color:rosybrown"|RosyBrown
|style="color:#000;background-color:#BC8F8F"|#BC8F8F
|-
|style="color:#000;background-color:salmon"|Salmon
|style="color:#000;background-color:#FA8072"|#FA8072
|-
|style="color:#000;background-color:gold"|Gold
|style="color:#000;background-color:#FFD700"|#FFD700
|-
|style="color:#000;background-color:lightcoral"|LightCoral
|style="color:#000;background-color:#F08080"|#F08080
|-
|style="color:#000;background-color:hotpink"|HotPink
|style="color:#000;background-color:#FF69B4"|#FF69B4
|-
|style="color:#000;background-color:darkkhaki"|DarkKhaki
|style="color:#000;background-color:#BDB76B"|#BDB76B
|-
|style="color:#000;background-color:cornflowerblue"|CornflowerBlue
|style="color:#000;background-color:#6495ED"|#6495ED
|-
|style="color:#000;background-color:mediumspringgreen"|MediumSpringGreen
|style="color:#000;background-color:#00FA9A"|#00FA9A
|-
|style="color:#000;background-color:lime"|Lime
|style="color:#000;background-color:#00FF00"|#00FF00
|-
|style="color:#000;background-color:darksalmon"|DarkSalmon
|style="color:#000;background-color:#E9967A"|#E9967A
|-
|style="color:#000;background-color:springgreen"|SpringGreen
|style="color:#000;background-color:#00FF7F"|#00FF7F
|-
|style="color:#000;background-color:sandybrown"|SandyBrown
|style="color:#000;background-color:#F4A460"|#F4A460
|-
|style="color:#000;background-color:lawngreen"|LawnGreen
|style="color:#000;background-color:#7CFC00"|#7CFC00
|-
|style="color:#000;background-color:aqua"|Aqua
|style="color:#000;background-color:#00FFFF"|#00FFFF
|-
|style="color:#000;background-color:cyan"|Cyan
|style="color:#000;background-color:#00FFFF"|#00FFFF
|-
|style="color:#000;background-color:mediumturquoise"|MediumTurquoise
|style="color:#000;background-color:#48D1CC"|#48D1CC
|-
|style="color:#000;background-color:darkgray"|DarkGray
|style="color:#000;background-color:#A9A9A9"|#A9A9A9
|-
|style="color:#000;background-color:violet"|Violet
|style="color:#000;background-color:#EE82EE"|#EE82EE
|-
|style="color:#000;background-color:chartreuse"|Chartreuse
|style="color:#000;background-color:#7FFF00"|#7FFF00
|-
|style="color:#000;background-color:darkseagreen"|DarkSeaGreen
|style="color:#000;background-color:#8FBC8F"|#8FBC8F
|-
|style="color:#000;background-color:mediumaquamarine"|MediumAquamarine
|style="color:#000;background-color:#66CDAA"|#66CDAA
|-
|style="color:#000;background-color:turquoise"|Turquoise
|style="color:#000;background-color:#40E0D0"|#40E0D0
|-
|style="color:#000;background-color:lightsalmon"|LightSalmon
|style="color:#000;background-color:#FFA07A"|#FFA07A
|-
|style="color:#000;background-color:yellow"|Yellow
|style="color:#000;background-color:#FFFF00"|#FFFF00
|-
|style="color:#000;background-color:tan"|Tan
|style="color:#000;background-color:#D2B48C"|#D2B48C
|-
|style="color:#000;background-color:burlywood"|BurlyWood
|style="color:#000;background-color:#DEB887"|#DEB887
|-
|style="color:#000;background-color:plum"|Plum
|style="color:#000;background-color:#DDA0DD"|#DDA0DD
|-
|style="color:#000;background-color:greenyellow"|GreenYellow
|style="color:#000;background-color:#ADFF2F"|#ADFF2F
|-
|style="color:#000;background-color:silver"|Silver
|style="color:#000;background-color:#C0C0C0"|#C0C0C0
|-
|style="color:#000;background-color:skyblue"|SkyBlue
|style="color:#000;background-color:#87CEEB"|#87CEEB
|-
|style="color:#000;background-color:lightsteelblue"|LightSteelBlue
|style="color:#000;background-color:#B0C4DE"|#B0C4DE
|-
|style="color:#000;background-color:lightskyblue"|LightSkyBlue
|style="color:#000;background-color:#87CEFA"|#87CEFA
|-
|style="color:#000;background-color:thistle"|Thistle
|style="color:#000;background-color:#D8BFD8"|#D8BFD8
|-
|style="color:#000;background-color:lightpink"|LightPink
|style="color:#000;background-color:#FFB6C1"|#FFB6C1
|-
|style="color:#000;background-color:lightgreen"|LightGreen
|style="color:#000;background-color:#90EE90"|#90EE90
|-
|style="color:#000;background-color:khaki"|Khaki
|style="color:#000;background-color:#F0E68C"|#F0E68C
|-
|style="color:#000;background-color:lightblue"|LightBlue
|style="color:#000;background-color:#ADD8E6"|#ADD8E6
|-
|style="color:#000;background-color:pink"|Pink
|style="color:#000;background-color:#FFC0CB"|#FFC0CB
|-
|style="color:#000;background-color:lightgrey"|LightGrey
|style="color:#000;background-color:#D3D3D3"|#D3D3D3
|-
|style="color:#000;background-color:powderblue"|PowderBlue
|style="color:#000;background-color:#B0E0E6"|#B0E0E6
|-
|style="color:#000;background-color:palegoldenrod"|PaleGoldenrod
|style="color:#000;background-color:#EEE8AA"|#EEE8AA
|-
|style="color:#000;background-color:palegreen"|PaleGreen
|style="color:#000;background-color:#98FB98"|#98FB98
|-
|style="color:#000;background-color:wheat"|Wheat
|style="color:#000;background-color:#F5DEB3"|#F5DEB3
|-
|style="color:#000;background-color:aquamarine"|Aquamarine
|style="color:#000;background-color:#7FFFD4"|#7FFFD4
|-
|style="color:#000;background-color:navajowhite"|NavajoWhite
|style="color:#000;background-color:#FFDEAD"|#FFDEAD
|-
|style="color:#000;background-color:peachpuff"|PeachPuff
|style="color:#000;background-color:#FFDAB9"|#FFDAB9
|-
|style="color:#000;background-color:gainsboro"|Gainsboro
|style="color:#000;background-color:#DCDCDC"|#DCDCDC
|-
|style="color:#000;background-color:paleturquoise"|PaleTurquoise
|style="color:#000;background-color:#AFEEEE"|#AFEEEE
|-
|style="color:#000;background-color:moccasin"|Moccasin
|style="color:#000;background-color:#FFE4B5"|#FFE4B5
|-
|style="color:#000;background-color:bisque"|Bisque
|style="color:#000;background-color:#FFE4C4"|#FFE4C4
|-
|style="color:#000;background-color:blanchedalmond"|BlanchedAlmond
|style="color:#000;background-color:#FFEBCD"|#FFEBCD
|-
|style="color:#000;background-color:antiquewhite"|AntiqueWhite
|style="color:#000;background-color:#FAEBD7"|#FAEBD7
|-
|style="color:#000;background-color:mistyrose"|MistyRose
|style="color:#000;background-color:#FFE4E1"|#FFE4E1
|-
|style="color:#000;background-color:papayawhip"|PapayaWhip
|style="color:#000;background-color:#FFEFD5"|#FFEFD5
|-
|style="color:#000;background-color:lavender"|Lavender
|style="color:#000;background-color:#E6E6FA"|#E6E6FA
|-
|style="color:#000;background-color:beige"|Beige
|style="color:#000;background-color:#F5F5DC"|#F5F5DC
|-
|style="color:#000;background-color:lemonchiffon"|LemonChiffon
|style="color:#000;background-color:#FFFACD"|#FFFACD
|-
|style="color:#000;background-color:lightgoldenrodyellow"|LightGoldenrodYellow
|style="color:#000;background-color:#FAFAD2"|#FAFAD2
|-
|style="color:#000;background-color:linen"|Linen
|style="color:#000;background-color:#FAF0E6"|#FAF0E6
|-
|style="color:#000;background-color:cornsilk"|Cornsilk
|style="color:#000;background-color:#FFF8DC"|#FFF8DC
|-
|style="color:#000;background-color:oldlace"|OldLace
|style="color:#000;background-color:#FDF5E6"|#FDF5E6
|-
|style="color:#000;background-color:lavenderblush"|LavenderBlush
|style="color:#000;background-color:#FFF0F5"|#FFF0F5
|-
|style="color:#000;background-color:whitesmoke"|WhiteSmoke
|style="color:#000;background-color:#F5F5F5"|#F5F5F5
|-
|style="color:#000;background-color:lightyellow"|LightYellow
|style="color:#000;background-color:#FFFFE0"|#FFFFE0
|-
|style="color:#000;background-color:seashell"|Seashell
|style="color:#000;background-color:#FFF5EE"|#FFF5EE
|-
|style="color:#000;background-color:lightcyan"|LightCyan
|style="color:#000;background-color:#E0FFFF"|#E0FFFF
|-
|style="color:#000;background-color:aliceblue"|AliceBlue
|style="color:#000;background-color:#F0F8FF"|#F0F8FF
|-
|style="color:#000;background-color:floralwhite"|FloralWhite
|style="color:#000;background-color:#FFFAF0"|#FFFAF0
|-
|style="color:#000;background-color:honeydew"|Honeydew
|style="color:#000;background-color:#F0FFF0"|#F0FFF0
|-
|style="color:#000;background-color:ghostwhite"|GhostWhite
|style="color:#000;background-color:#F8F8FF"|#F8F8FF
|-
|style="color:#000;background-color:ivory"|Ivory
|style="color:#000;background-color:#FFFFF0"|#FFFFF0
|-
|style="color:#000;background-color:azure"|Azure
|style="color:#000;background-color:#F0FFFF"|#F0FFFF
|-
|style="color:#000;background-color:snow"|Snow
|style="color:#000;background-color:#FFFAFA"|#FFFAFA
|-
|style="color:#000;background-color:mintcream"|MintCream
|style="color:#000;background-color:#F5FFFA"|#F5FFFA
|-
|style="color:#000;background-color:white"|White
|style="color:#000;background-color:#FFFFFF"|#FFFFFF
|}
|
{| cellpadding=1 border=0 cellspacing=0
!colspan=2 style="font-family:Arial, sans-serif"|Theo tên tiếng Anh
|-
|style="color:#000000;background-color:AliceBlue"|AliceBlue
|style="color:#000000;background-color:#F0F8FF"|#F0F8FF
|-
|style="color:#000000;background-color:AntiqueWhite"|AntiqueWhite
|style="color:#000000;background-color:#FAEBD7"|#FAEBD7
|-
|style="color:#000000;background-color:Aqua"|Aqua
|style="color:#000000;background-color:#00FFFF"|#00FFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:Aquamarine"|Aquamarine
|style="color:#000000;background-color:#7FFFD4"|#7FFFD4
|-
|style="color:#000000;background-color:Azure"|Azure
|style="color:#000000;background-color:#F0FFFF"|#F0FFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:Beige"|Beige
|style="color:#000000;background-color:#F5F5DC"|#F5F5DC
|-
|style="color:#000000;background-color:Bisque"|Bisque
|style="color:#000000;background-color:#FFE4C4"|#FFE4C4
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Black"|Black
|style="color:#FFFFFF;background-color:#000000"|#000000
|-
|style="color:#000000;background-color:BlanchedAlmond"|BlanchedAlmond
|style="color:#000000;background-color:#FFEBCD"|#FFEBCD
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Blue"|Blue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#0000FF"|#0000FF
|-
|style="color:#000000;background-color:BlueViolet"|BlueViolet
|style="color:#000000;background-color:#8A2BE2"|#8A2BE2
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Brown"|Brown
|style="color:#FFFFFF;background-color:#A52A2A"|#A52A2A
|-
|style="color:#000000;background-color:BurlyWood"|BurlyWood
|style="color:#000000;background-color:#DEB887"|#DEB887
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:CadetBlue"|CadetBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#5F9EA0"|#5F9EA0
|-
|style="color:#000000;background-color:Chartreuse"|Chartreuse
|style="color:#000000;background-color:#7FFF00"|#7FFF00
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Chocolate"|Chocolate
|style="color:#FFFFFF;background-color:#D2691E"|#D2691E
|-
|style="color:#000000;background-color:Coral"|Coral
|style="color:#000000;background-color:#FF7F50"|#FF7F50
|-
|style="color:#000000;background-color:CornflowerBlue"|CornflowerBlue
|style="color:#000000;background-color:#6495ED"|#6495ED
|-
|style="color:#000000;background-color:Cornsilk"|Cornsilk
|style="color:#000000;background-color:#FFF8DC"|#FFF8DC
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Crimson"|Crimson
|style="color:#FFFFFF;background-color:#DC143C"|#DC143C
|-
|style="color:#000000;background-color:Cyan"|Cyan
|style="color:#000000;background-color:#00FFFF"|#00FFFF
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkBlue"|DarkBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#00008B"|#00008B
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkCyan"|DarkCyan
|style="color:#FFFFFF;background-color:#008B8B"|#008B8B
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkGoldenrod"|DarkGoldenrod
|style="color:#FFFFFF;background-color:#B8860B"|#B8860B
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkGray"|DarkGray
|style="color:#000000;background-color:#A9A9A9"|#A9A9A9
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkGreen"|DarkGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#006400"|#006400
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkKhaki"|DarkKhaki
|style="color:#000000;background-color:#BDB76B"|#BDB76B
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkMagenta"|DarkMagenta
|style="color:#FFFFFF;background-color:#8B008B"|#8B008B
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkOliveGreen"|DarkOliveGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#556B2F"|#556B2F
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkOrange"|DarkOrange
|style="color:#000000;background-color:#FF8C00"|#FF8C00
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkOrchid"|DarkOrchid
|style="color:#000000;background-color:#9932CC"|#9932CC
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkRed"|DarkRed
|style="color:#FFFFFF;background-color:#8B0000"|#8B0000
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkSalmon"|DarkSalmon
|style="color:#000000;background-color:#E9967A"|#E9967A
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkSeaGreen"|DarkSeaGreen
|style="color:#000000;background-color:#8FBC8F"|#8FBC8F
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkSlateBlue"|DarkSlateBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#483D8B"|#483D8B
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkSlateGray"|DarkSlateGray
|style="color:#FFFFFF;background-color:#2F4F4F"|#2F4F4F
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkTurquoise"|DarkTurquoise
|style="color:#000000;background-color:#00CED1"|#00CED1
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkViolet"|DarkViolet
|style="color:#000000;background-color:#9400D3"|#9400D3
|-
|style="color:#000000;background-color:DeepPink"|DeepPink
|style="color:#000000;background-color:#FF1493"|#FF1493
|-
|style="color:#000000;background-color:DeepSkyBlue"|DeepSkyBlue
|style="color:#000000;background-color:#00BFFF"|#00BFFF
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DimGray"|DimGray
|style="color:#FFFFFF;background-color:#696969"|#696969
|-
|style="color:#000000;background-color:DodgerBlue"|DodgerBlue
|style="color:#000000;background-color:#1E90FF"|#1E90FF
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:FireBrick"|FireBrick
|style="color:#FFFFFF;background-color:#B22222"|#B22222
|-
|style="color:#000000;background-color:FloralWhite"|FloralWhite
|style="color:#000000;background-color:#FFFAF0"|#FFFAF0
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:ForestGreen"|ForestGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#228B22"|#228B22
|-
|style="color:#000000;background-color:Fuchsia"|Fuchsia
|style="color:#000000;background-color:#FF00FF"|#FF00FF
|-
|style="color:#000000;background-color:Gainsboro"|Gainsboro
|style="color:#000000;background-color:#DCDCDC"|#DCDCDC
|-
|style="color:#000000;background-color:GhostWhite"|GhostWhite
|style="color:#000000;background-color:#F8F8FF"|#F8F8FF
|-
|style="color:#000000;background-color:Gold"|Gold
|style="color:#000000;background-color:#FFD700"|#FFD700
|-
|style="color:#000000;background-color:Goldenrod"|Goldenrod
|style="color:#000000;background-color:#DAA520"|#DAA520
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Gray"|Gray
|style="color:#FFFFFF;background-color:#808080"|#808080
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Green"|Green
|style="color:#FFFFFF;background-color:#008000"|#008000
|-
|style="color:#000000;background-color:GreenYellow"|GreenYellow
|style="color:#000000;background-color:#ADFF2F"|#ADFF2F
|-
|style="color:#000000;background-color:Honeydew"|Honeydew
|style="color:#000000;background-color:#F0FFF0"|#F0FFF0
|-
|style="color:#000000;background-color:HotPink"|HotPink
|style="color:#000000;background-color:#FF69B4"|#FF69B4
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:IndianRed"|IndianRed
|style="color:#FFFFFF;background-color:#CD5C5C"|#CD5C5C
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Indigo"|Indigo
|style="color:#FFFFFF;background-color:#4B0082"|#4B0082
|-
|style="color:#000000;background-color:Ivory"|Ivory
|style="color:#000000;background-color:#FFFFF0"|#FFFFF0
|-
|style="color:#000000;background-color:Khaki"|Khaki
|style="color:#000000;background-color:#F0E68C"|#F0E68C
|-
|style="color:#000000;background-color:Lavender"|Lavender
|style="color:#000000;background-color:#E6E6FA"|#E6E6FA
|-
|style="color:#000000;background-color:LavenderBlush"|LavenderBlush
|style="color:#000000;background-color:#FFF0F5"|#FFF0F5
|-
|style="color:#000000;background-color:LawnGreen"|LawnGreen
|style="color:#000000;background-color:#7CFC00"|#7CFC00
|-
|style="color:#000000;background-color:LemonChiffon"|LemonChiffon
|style="color:#000000;background-color:#FFFACD"|#FFFACD
|-
|style="color:#000000;background-color:LightBlue"|LightBlue
|style="color:#000000;background-color:#ADD8E6"|#ADD8E6
|-
|style="color:#000000;background-color:LightCoral"|LightCoral
|style="color:#000000;background-color:#F08080"|#F08080
|-
|style="color:#000000;background-color:LightCyan"|LightCyan
|style="color:#000000;background-color:#E0FFFF"|#E0FFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:LightGoldenrodYellow"|LightGoldenrodYellow
|style="color:#000000;background-color:#FAFAD2"|#FAFAD2
|-
|style="color:#000000;background-color:LightGreen"|LightGreen
|style="color:#000000;background-color:#90EE90"|#90EE90
|-
|style="color:#000000;background-color:LightGrey"|LightGrey
|style="color:#000000;background-color:#D3D3D3"|#D3D3D3
|-
|style="color:#000000;background-color:LightPink"|LightPink
|style="color:#000000;background-color:#FFB6C1"|#FFB6C1
|-
|style="color:#000000;background-color:LightSalmon"|LightSalmon
|style="color:#000000;background-color:#FFA07A"|#FFA07A
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:LightSeaGreen"|LightSeaGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#20B2AA"|#20B2AA
|-
|style="color:#000000;background-color:LightSkyBlue"|LightSkyBlue
|style="color:#000000;background-color:#87CEFA"|#87CEFA
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:LightSlateGray"|LightSlateGray
|style="color:#FFFFFF;background-color:#778899"|#778899
|-
|style="color:#000000;background-color:LightSteelBlue"|LightSteelBlue
|style="color:#000000;background-color:#B0C4DE"|#B0C4DE
|-
|style="color:#000000;background-color:LightYellow"|LightYellow
|style="color:#000000;background-color:#FFFFE0"|#FFFFE0
|-
|style="color:#000000;background-color:Lime"|Lime
|style="color:#000000;background-color:#00FF00"|#00FF00
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:LimeGreen"|LimeGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#32CD32"|#32CD32
|-
|style="color:#000000;background-color:Linen"|Linen
|style="color:#000000;background-color:#FAF0E6"|#FAF0E6
|-
|style="color:#000000;background-color:Magenta"|Magenta
|style="color:#000000;background-color:#FF00FF"|#FF00FF
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Maroon"|Maroon
|style="color:#FFFFFF;background-color:#800000"|#800000
|-
|style="color:#000000;background-color:MediumAquamarine"|MediumAquamarine
|style="color:#000000;background-color:#66CDAA"|#66CDAA
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:MediumBlue"|MediumBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#0000CD"|#0000CD
|-
|style="color:#000000;background-color:MediumOrchid"|MediumOrchid
|style="color:#000000;background-color:#BA55D3"|#BA55D3
|-
|style="color:#000000;background-color:MediumPurple"|MediumPurple
|style="color:#000000;background-color:#9370DB"|#9370DB
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:MediumSeaGreen"|MediumSeaGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#3CB371"|#3CB371
|-
|style="color:#000000;background-color:MediumSlateBlue"|MediumSlateBlue
|style="color:#000000;background-color:#7B68EE"|#7B68EE
|-
|style="color:#000000;background-color:MediumSpringGreen"|MediumSpringGreen
|style="color:#000000;background-color:#00FA9A"|#00FA9A
|-
|style="color:#000000;background-color:MediumTurquoise"|MediumTurquoise
|style="color:#000000;background-color:#48D1CC"|#48D1CC
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:MediumVioletRed"|MediumVioletRed
|style="color:#FFFFFF;background-color:#C71585"|#C71585
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:MidnightBlue"|MidnightBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#191970"|#191970
|-
|style="color:#000000;background-color:MintCream"|MintCream
|style="color:#000000;background-color:#F5FFFA"|#F5FFFA
|-
|style="color:#000000;background-color:MistyRose"|MistyRose
|style="color:#000000;background-color:#FFE4E1"|#FFE4E1
|-
|style="color:#000000;background-color:Moccasin"|Moccasin
|style="color:#000000;background-color:#FFE4B5"|#FFE4B5
|-
|style="color:#000000;background-color:NavajoWhite"|NavajoWhite
|style="color:#000000;background-color:#FFDEAD"|#FFDEAD
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Navy"|Navy
|style="color:#FFFFFF;background-color:#000080"|#000080
|-
|style="color:#000000;background-color:OldLace"|OldLace
|style="color:#000000;background-color:#FDF5E6"|#FDF5E6
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Olive"|Olive
|style="color:#FFFFFF;background-color:#808000"|#808000
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:OliveDrab"|OliveDrab
|style="color:#FFFFFF;background-color:#6B8E23"|#6B8E23
|-
|style="color:#000000;background-color:Orange"|Orange
|style="color:#000000;background-color:#FFA500"|#FFA500
|-
|style="color:#000000;background-color:OrangeRed"|OrangeRed
|style="color:#000000;background-color:#FF4500"|#FF4500
|-
|style="color:#000000;background-color:Orchid"|Orchid
|style="color:#000000;background-color:#DA70D6"|#DA70D6
|-
|style="color:#000000;background-color:PaleGoldenrod"|PaleGoldenrod
|style="color:#000000;background-color:#EEE8AA"|#EEE8AA
|-
|style="color:#000000;background-color:PaleGreen"|PaleGreen
|style="color:#000000;background-color:#98FB98"|#98FB98
|-
|style="color:#000000;background-color:PaleTurquoise"|PaleTurquoise
|style="color:#000000;background-color:#AFEEEE"|#AFEEEE
|-
|style="color:#000000;background-color:PaleVioletRed"|PaleVioletRed
|style="color:#000000;background-color:#DB7093"|#DB7093
|-
|style="color:#000000;background-color:PapayaWhip"|PapayaWhip
|style="color:#000000;background-color:#FFEFD5"|#FFEFD5
|-
|style="color:#000000;background-color:PeachPuff"|PeachPuff
|style="color:#000000;background-color:#FFDAB9"|#FFDAB9
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Peru"|Peru
|style="color:#FFFFFF;background-color:#CD853F"|#CD853F
|-
|style="color:#000000;background-color:Pink"|Pink
|style="color:#000000;background-color:#FFC0CB"|#FFC0CB
|-
|style="color:#000000;background-color:Plum"|Plum
|style="color:#000000;background-color:#DDA0DD"|#DDA0DD
|-
|style="color:#000000;background-color:PowderBlue"|PowderBlue
|style="color:#000000;background-color:#B0E0E6"|#B0E0E6
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Purple"|Purple
|style="color:#FFFFFF;background-color:#800080"|#800080
|-
|style="color:#000000;background-color:Red"|Red
|style="color:#000000;background-color:#FF0000"|#FF0000
|-
|style="color:#000000;background-color:RosyBrown"|RosyBrown
|style="color:#000000;background-color:#BC8F8F"|#BC8F8F
|-
|style="color:#000000;background-color:RoyalBlue"|RoyalBlue
|style="color:#000000;background-color:#4169E1"|#4169E1
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:SaddleBrown"|SaddleBrown
|style="color:#FFFFFF;background-color:#8B4513"|#8B4513
|-
|style="color:#000000;background-color:Salmon"|Salmon
|style="color:#000000;background-color:#FA8072"|#FA8072
|-
|style="color:#000000;background-color:SandyBrown"|SandyBrown
|style="color:#000000;background-color:#F4A460"|#F4A460
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:SeaGreen"|SeaGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#2E8B57"|#2E8B57
|-
|style="color:#000000;background-color:Seashell"|Seashell
|style="color:#000000;background-color:#FFF5EE"|#FFF5EE
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Sienna"|Sienna
|style="color:#FFFFFF;background-color:#A0522D"|#A0522D
|-
|style="color:#000000;background-color:Silver"|Silver
|style="color:#000000;background-color:#C0C0C0"|#C0C0C0
|-
|style="color:#000000;background-color:SkyBlue"|SkyBlue
|style="color:#000000;background-color:#87CEEB"|#87CEEB
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:SlateBlue"|SlateBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#6A5ACD"|#6A5ACD
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:SlateGray"|SlateGray
|style="color:#FFFFFF;background-color:#708090"|#708090
|-
|style="color:#000000;background-color:Snow"|Snow
|style="color:#000000;background-color:#FFFAFA"|#FFFAFA
|-
|style="color:#000000;background-color:SpringGreen"|SpringGreen
|style="color:#000000;background-color:#00FF7F"|#00FF7F
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:SteelBlue"|SteelBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#4682B4"|#4682B4
|-
|style="color:#000000;background-color:Tan"|Tan
|style="color:#000000;background-color:#D2B48C"|#D2B48C
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Teal"|Teal
|style="color:#FFFFFF;background-color:#008080"|#008080
|-
|style="color:#000000;background-color:Thistle"|Thistle
|style="color:#000000;background-color:#D8BFD8"|#D8BFD8
|-
|style="color:#000000;background-color:Tomato"|Tomato
|style="color:#000000;background-color:#FF6347"|#FF6347
|-
|style="color:#000000;background-color:Turquoise"|Turquoise
|style="color:#000000;background-color:#40E0D0"|#40E0D0
|-
|style="color:#000000;background-color:Violet"|Violet
|style="color:#000000;background-color:#EE82EE"|#EE82EE
|-
|style="color:#000000;background-color:Wheat"|Wheat
|style="color:#000000;background-color:#F5DEB3"|#F5DEB3
|-
|style="color:#000000;background-color:White"|White
|style="color:#000000;background-color:#FFFFFF"|#FFFFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:WhiteSmoke"|WhiteSmoke
|style="color:#000000;background-color:#F5F5F5"|#F5F5F5
|-
|style="color:#000000;background-color:Yellow"|Yellow
|style="color:#000000;background-color:#FFFF00"|#FFFF00
|-
|style="color:#000000;background-color:YellowGreen"|YellowGreen
|style="color:#000000;background-color:#9ACD32"|#9ACD32
|}
|}
 
== Danh sách màu dùng trong [[Pascal (ngôn ngữ lập trình)|Pascal]] ==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng