Khác biệt giữa các bản “Ai vương”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
* Bắc Ngụy [[Nguyên Văn (Lâm Lư vương)|Lâm Lư Ai Vương]]
* Lương triều Tuyên Thành Ai Vương [[Tiêu Đại Khí]] (có thụy hiệu khác là [[Ai thái tử]])
* [[Bắc Tề]] Đông Bình Cung Ai Vương hoặc Lang Nha Cung Ai Vương [[Cao Nghiễm]] (sau được [[Bắc Tề Hậu Chủ]] truy tôn Sở Cung [[Ai Đế]])
* [[Nhà Đường|Đường triều]] [[Lý Trí Vân|Sở Ai Vương]] (truy tôn)
* Đường triều [[Lý Mẫn|Hoài Ai Vương]] (có thụy hiệu khác là [[Tư Vương]])

Trình đơn chuyển hướng