Khác biệt giữa các bản “Vũ vương”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
* [[Bắc Tề]] Lan Lăng Vũ Vương [[Cao Trường Cung]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Lan Lăng Trung Vũ Vương, trước đó từng làm Lạc Thành Trung Vũ Công)
* Bắc Tề Hàm Dương Vũ Vương [[Hộc Luật Kim]]
* Bắc Tề An Đức Túc Vũ Vương [[Hàn Quỹ]] (thời [[Đông Ngụy]] gọi là An Đức Túc Vũ Công)
* [[Bách Tế Vũ Vương]]
* [[Đại Vũ Nghệ|Bột Hải Vũ Vương]] (sau được truy tôn là Vũ Đế)

Trình đơn chuyển hướng