Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ hầu”

*[[Thục Hán]] [[Gia Cát Lượng|Vũ Hương Trung Vũ hầu]] (thường gọi tắt là Vũ Hầu)
*[[Tào Ngụy]] [[Tư Mã Sư|Vũ Dương Trung Vũ hầu]] (sau được [[nhà Tấn]] truy tôn là [[Cảnh Vương]] rồi [[Cảnh Đế]])
* [[Lưu Tống]] Trinh Dương Trung Vũ Hầu [[Liễu Thế Long]] (thời [[Nam Tề]] được tiến phong làm Trinh Dương Trung Vũ Công)
* Lương triều Kiến Ninh Trung Vũ Hầu [[Vương Lâm]] (sau được tiến phong làm An Thành Trung Vũ quận công, thời Bắc Tề ban đầu cải phong làm Cối Kê Trung Vũ quận công, sau đó được tiến phong làm Ba Lăng Trung Vũ quận vương)
*[[Đông Ngụy]] Cô Tang Trung Vũ Hầu [[Đoàn Thiều]] (trước sau lần lượt nắm giữ các tước hiệu: Hạ Lạc Trung Vũ Nam, Chân Định Trung Vũ Nam, Trường Lạc Trung Vũ Công, Quảng Bình Trung Vũ Công, Ninh Vũ Trung Vũ Công, Nhạc Lăng Trung Vũ Công và Bình Nguyên Trung Vũ Vương)
Người dùng vô danh