Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Hữu Cảnh”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Sách [[Đại Nam thực lục]] chép:<blockquote>''Kỷ mão, năm thứ 8 [1699], mùa thu, tháng 7, Nặc Thu nước Chân Lạp làm phản, đắp các lũy Bích Đôi, Nam Vang và Cầu Nam, cướp bóc dân buôn. Tướng Long Môn là Trần Thượng Xuyên đóng giữ Doanh Châu (nay thuộc Vĩnh Long) đem việc báo lên.''</blockquote><blockquote>''Mùa đông, tháng 10, lại sai Nguyễn Hữu Kính làm Thống suất, Cai bạ Phạm Cảm Long làm Tham mưu, Lưu thủ Trấn Biên là Nguyễn Hữu Khánh làm tiên phong, lãnh quân hai dinh Bình Khang, Trấn Biên, và thuộc binh 7 thuyền dinh Quảng Nam, cùng với tướng sĩ Long Môn đi đánh.''</blockquote><blockquote>''Canh thìn năm thứ 9 [1700], tháng 2, Nguyễn Hữu Kính đem quân các đạo tiến vào nước Chân Lạp, đóng ở Ngư Khê(2. Ngư Khê: Rạch Cá. 2), sai người dò xét thực hư, chia đường tiến quân.''</blockquote><blockquote>''Tháng 3, Thống binh Trần Thượng Xuyên cùng quân giặc đánh liên tiếp nhiều trận đều được. Khi quân ta đến lũy Bích Đôi và Nam Vang, Nặc Thu đem quân đón đánh. Nguyễn Hữu Kính mặc nhung phục đứng trên đầu thuyền, vung gươm vẫy cờ, đốc các quân đánh gấp, tiếng súng vang như sấm. Nặc Thu cả sợ, bỏ thành chạy. Nặc Yêm (con vua thứ hai Nặc Nộn) ra hàng, Hữu Kính vào thành, yên vỗ dân chúng.''</blockquote><blockquote>''Mùa hè, tháng 4, Nặc Thu đến cửa quân đầu hàng, xin nộp cống. Nguyễn Hữu Kính báo tin thắng trận rồi lùi quân đóng đồn ở Lao Đôi, kinh lý việc biên giới.''</blockquote>Sau khi vua [[Chân Lạp]] qui hàng, ''Nguyễn Hữu Cảnh cho thuyền ghé lại thăm nom, khích lệ dân chúng, dù [[người Khmer|Khmer]], [[người Hoa (Việt Nam)|Hoa]] hay Việt, hãy cùng nhau gìn giữ tinh thần thân thiện, tắt lửa tối đèn có nhau. Những hành động khoan hòa, thiết thực, những cử chỉ ưu ái thật lòng của ông đã làm cho đồng bào vô cùng cảm mến''<ref>Nguyễn Ngọc Hiền, sách đã dẫn, tr.109-110.</ref>.
 
[[Tháng tư|Tháng 4]] năm [[Canh Thìn]] ([[1700]]), Nguyễn Hữu Cảnh kéo quân về đóng ở [[cù lao Cây Sao|cồn Cây Sao]] (sử cũ gọi Cù lao Sao Mộc hay Tiêu Mộc hoặc châu Sao Mộc, sau dân địa phương nhớ ơn ông, nên gọi là [[Rạch Ông Chưởng|Cù lao Ông Chưởng]], nay thuộclà xã [[ChợMỹ MớiHòa Hưng]], thành phố [[Long Xuyên]] tỉnh [[An Giang]]), và báo tin thắng trận về kinh.
 
Theo ''[[Gia Định thành thông chí]]'', thì:

Trình đơn chuyển hướng