Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ vương”

 
==Danh sách==
*# [[Tây Hán]] Sa Xa Trung Vũ Vương [[Diên (Sa Xa vương)|Diên]]
*# [[Nhà Lương|Lương triều]] Thủy Hưng Trung Vũ Vương [[Tiêu Đam]]
*# Bắc Tề Lan Lăng Trung Vũ Vương [[Cao Trường Cung]] (thường gọi tắt là [[Vũ vương]])
*# [[Bắc Tề]] Bình Nguyên Trung Vũ Vương [[Đoàn Thiều]] (thời [[Đông Ngụy]] gọi là Hạ Lạc Trung Vũ Nam hoặc Chân Định Trung Vũ Nam, có giai đoạn làm Cô Tang Trung Vũ Hầu, sau đó tiến phong Trường Lạc Trung Vũ Công và Ninh Vũ Trung Vũ Công rồi Quảng Bình Trung Vũ Công, ngoài ra còn biệt phong Nhạc Lăng Trung Vũ Công)
*# Bắc Tề Hàm Dương Trung Vũ quận vương [[Hộc Luật Kim]]
*# Bắc Tề Vĩnh Xương Trung Vũ Vương [[Cao Ngao Tào]] (truy tặng)
*# Bắc Tề Ba Lăng Trung Vũ quận vương [[Vương Lâm]] (trước đó gọi là Cối Kê Trung Vũ quận công, khi còn ở [[nhà Lương]] từng giữ các tước hiệu Kiến Ninh huyện hầu và An Thành quận công)
*# [[Nhà Đường|Đường triều]] Tây Bình Trung Vũ Vương [[Lý Thạnh]]
*# Đường triều Phần Dương Trung Vũ Vương [[Quách Tử Nghi]] (trước đó gọi là Đại [[Trung Vũ Công]])
*# Đường triều Ninh Sóc Trung Vũ quận vương [[Hỗn Giam]]
*# Đường triều Nam Khang Trung Vũ quận vương [[Vĩ Cao]]
*# [[Nam Ngô]] [[Từ Ôn|Tề Trung Vũ Vương]] (sau được truy tôn là Đường [[Trung Vũ Đế]])
*# Bắc Tống Bành Trung Vũ Vương (hoặc Tiều Trung Vũ Vương) [[Quách Thủ Văn]]
*# [[Tây Hạ]] Tề Trung Vũ Vương [[Lý Ngạn Tông]]
*# Nam Tống Ngạc Trung Vũ Vương [[Nhạc Phi]] (truy phong, có thụy hiệu khác là [[Vũ Mục Vương]])
*# Nam Tống Kỳ Trung Vũ Vương (hoặc Hàm An Trung Vũ quận vương hay Thông Nghĩa Trung Vũ quận vương) [[Hàn Thế Trung]]
*# [[Việt Nam]] [[nhà Trần|Trần Triều]] Trung Vũ Vương [[Trần Thủ Độ]] (tước hiệu)
*# Mông Cổ đế quốc Tế Ninh Trung Vũ Vương [[Án Trần]] (truy tặng)
*# [[Nhà Nguyên|Nguyên triều]] Hoài An Trung Vũ Vương (hoặc Hoài Trung Vũ Vương) [[Bá Nhan (Bát Lân bộ)|Bá Nhan]] (truy tặng)
*# Nguyên triều Lỗ Trung Vũ Vương [[Mộc Hoa Lê]]
*# Nguyên triều Quảng Bình Trung Vũ Vương [[Bác Nhĩ Truật]]
*# Nguyên triều Xương Trung Vũ Vương [[Bột Thốc]]
*# Nguyên triều Trấn Dương Trung Vũ Vương [[Sử Thiên Trạch]] (truy phong)
*# Nguyên triều Nhữ Nam Trung Vũ Vương [[Trương Nhu]] (truy tặng, thực tế chỉ là Sái Trung Vũ Công)
*# Nguyên triều Đức Trung Vũ Vương (hoặc Thái Bình Trung Vũ Vương) [[Yên Thiếp Mộc Nhi]]
*# [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Thường Ngộ Xuân|Khai Bình Trung Vũ Vương]] (truy tặng, thực tế chỉ là Ngạc Trung Vũ Công)
*# Minh triều [[Trương Ngọc|Hà Gian Trung Vũ Vương]] (truy tặng, thực tế thụy hiệu chỉ là Vinh Trung Hiển Công)
*# Minh triều [[Hoàng Đắc Công|Hòa Dương Trung Vũ Vương]] (còn có thụy hiệu khác là Phì Thủy Trung Liệt Vương)
*# Nam Minh Du Lâm Trung Vũ quận vương [[Kim Thanh Hoàn]]
*# [[Nam Minh]] Ninh Hạ Trung Vũ Vương [[Lý Thành Đống]] (truy phong, thực tế chỉ là Huệ Trung Vũ Công)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh