Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
==Danh sách==
*# [[Tây Hán]] [[Triệu Vũ Vương|Nam Việt Vũ Đế]] (xưng đế một thời gian rồi đổi lại hiệu là [[Vũ Vương]], sau được [[nhà Trần]] truy tôn là [[Triết Đế]])
*# Tây Hán [[Sô Dư Thiện|Đông Việt Vũ Đế]]
*# Tây [[Hán Vũ Đế]] (thụy hiệu thật là [[Hiếu Vũ Đế]], sử sách thường gọi tắt là Hán Vũ Đế)
*# [[Tam Quốc]] [[Tào Tháo|Ngụy Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là [[Vũ Vương]])
*# Tây [[Tấn Vũ Đế]]
*# [[Đông Tấn]] [[Hoàn Ôn|Sở Tuyên Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là [[Tuyên Vũ Vương]])
*# [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Lý Hùng (hoàng đế)|Thành Hán Vũ đế]]
*# [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Cận Chuẩn|Hán Triệu Hòa Vũ Đế]]
*# [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Bối Tà|Hậu Triệu Vũ Đế]] (truy tôn)
*# [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Hổ|Hậu Triệu Vũ Dế]] (có thụy hiệu khác là [[Chính Đế]])
*# [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Tuân|Hậu Triệu Nhân Vũ Đế]]
*# [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Giám|Hậu Triệu Hưng Vũ Đế]]
*# [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Phù Hồng|Tiền Tần Huệ Vũ Đế]] (truy tôn, thực tế chỉ xưng là Tam Tần Huệ Vũ Vương, thời Đông Tấn gọi là Quảng Xuyên Huệ Vũ Công, thời Hậu Triệu lần lượt làm Kinh Dương Huệ Vũ Bá, Tây Bình Huệ Vũ Công và Lược Dương Huệ Vũ Công, thời Tiền Triệu gọi là Suất Nghĩa Huệ Vũ Hầu)
*# [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Lã Quang|Hậu Lương Ý Vũ Đế]]
*# [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Mộ Dung Thùy|Hậu Yên Thành Vũ Đế]]
*# [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Hách Liên Xương|Hạ Đức Vũ Đế]]
*# [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Hách Liên Định|Hạ Bình Vũ Đế]]
*# Bắc triều [[Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế]]
*# Bắc triều [[Bắc Ngụy Thái Vũ Đế]]
*# Nam triều [[Lưu Tống Vũ Đế|Tiền Tống Vũ Đế]]
*# Nam triều [[Nam Tề Vũ Đế]]
*# Nam triều [[Lương Vũ Đế]] (thời [[Nam Tề]] gọi là Lương Vũ Vương)
*# Nam triều [[Trần Vũ Đế]] (thời [[nhà Lương]] gọi là Trần Vũ Vương)
*# Bắc triều [[Bắc Chu Vũ Đế]]
*# [[Nhà Tùy|Tùy triều]] [[Tiết Cử|Tần Vũ Đế]] (tước hiệu trước là Tây Tần [[Bá Vương]])
*# [[Nhà Đường|Đường triều]] [[Đại Vũ Nghệ|Bột Hải Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Vũ Vương)
*# [[Ngũ đại thập quốc]] [[Lý Khắc Dụng|Hậu Đường Vũ Đế]] (truy tôn)
*# [[Ngũ đại thập quốc]] [[Dương Hành Mật|Nam Ngô Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Vũ [[Trung Vương]])
*# [[Ngũ đại thập quốc]] [[Chu Văn Tiến|Mân Vũ Đế]]
*# [[Tôn Khả Vọng|Đại Tây Vũ Đế]]
*# [[Hậu Kim]] [[Nỗ Nhĩ Cáp Xích|Vũ Đế]] (thụy hiệu ban đầu, sau gia tăng thành [[Hiếu Vũ Đế]], rồi lại cải thành [[Cao Đế]], [[tôn hiệu]] là [[Thần Vũ Đế]])
*# [[Việt Nam]] Nam triều [[Lê Trung Tông (Hậu Lê)|Hậu Lê Vũ Đế]]
*# [[Việt Nam]] [[Đàng trong|Quảng Nam quốc]] [[Nguyễn Phúc Khoát|Nguyễn Vũ Đế]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu thật là [[Hiếu Vũ Đế]], trước đó từng là [[Hiếu Vũ vương]], được gọi tắt là Vũ Vương hay Chúa Vũ và Chúa Võ, trước nữa gọi là Hiểu Vũ Công)
*# [[Việt Nam]] [[Nguyễn Huệ|Nguyễn Vũ Đế]] (thường gọi Tây Sơn Vũ Đế, được [[hoàng đế]] [[Càn Long]] ban tặng thụy hiệu là An Nam Trung [[Thuần Vương]])
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng