Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tráng hầu”

# Tráng Hầu [[Châu Thái (Tam Quốc)|Châu Thái]]: Vệ tướng quân nhà Tào Ngụy.
# Dương Hạ Tráng Hầu [[Hồ Phấn]]: Võ tướng thời Ngụy Tấn giai đoạn cuối [[Tam Quốc]], trước đây từng làm Dương Hạ Tráng Tử
# Long Dương Tráng Hầu [[Vương Trấn Ác]], Huyện hầu do nhà Lưu Tống truy tặng, sinh thời là tướng lĩnh cuối nhà Đông Tấn, thực tế chỉ là Hán Thọ Tráng Tử và Bác Lục Tráng Tử.
# Ích Dương Tráng Hầu [[Viên Hộ Chi]]: Huyện hầu, tướng nhà [[Lưu Tống|Tiền Tống]].
# Di Lăng Tráng Hầu [[Bùi Di Lễ]]: Huyện hầu, quan viên nhà Lương thời [[Nam Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]].
Người dùng vô danh