Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bình vương”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Tây Hán [[Lưu Tương (Lương vương)|Lương Bình Vương]]
* Tây Tấn Nhạc An Bình Vương [[Tư Mã Giám]] (thời [[Tào Ngụy]] chỉ là Lâm Tứ [[Bình Hầu]])
* Tây Tấn Hà Gian Bình Vương [[Tư Mã Hồng]] (trước vốn là Xương Vũ [[Bình Hầu, thời [[Tào Ngụy]] chỉ là Tương Bôn Bình Nam)
* [[Bắc Tề]] Triệu Quận Trinh Bình Vương [[Cao Sâm]] (truy tôn, thời [[Bắc Ngụy]] gọi là Nam Triệu Trinh Bình Công)
* Bắc Tề Vĩnh An Giản Bình Vương [[Cao Tuấn]] (thời [[Đông Ngụy]] gọi là Vĩnh An Giản Bình Công)
Người dùng vô danh