Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
=== Ý thức lý luận ===
''Ý thức lý luận hay hệ tư tưởng (lý luận khoa học)'' là những quan điểm, tư tưởng đã được khái quát hóa, hệ thống hóa dưới dạng các học thuyết về chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo và khoa học. Ý thức lý luận có khả năng phản ánh giánhiện tiếpthực khách quan một cách khái quát, sâu sắc và chính xác, vạch ra các mối liên hệ bản chất của các sự vật và hiện tượng; mang tính tự giác, có khả năng chỉ ra được bản chất và mang tính giai cấp sâu sắc.
 
=== Quan hệ giữa tâm lý xã hội và hệ tư tưởng ===

Trình đơn chuyển hướng