Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngũ trí Như Lai”

không có tóm lược sửa đổi
(Bổ sung thông tin, Đại Nhậ Như Lai cũng chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
 
'''Ngũ trí Như Lai''' là 5 vị Phật tối cao của Phật giáo Tây Tạng:
# [[(Đại Nhật Như Lai)]] (Tỳ Lô Giá Na Như Lai]], (''Vairochana'')
#[[A Súc Bệ Như Lai]] (Akshobhya)]]
# [[Bảo Sanh Như Lai]] (''Ratnasambhava'')
# [[ A Di Đà Như Lai]] (''Amitabha'')
# [[Bất Không Thành Tựu Như Lai]] (''Amoghasiddhi'')
 
== Ngũ Phật giới Kim Cương ==
Ngũ Phật giới Kim Cương gồm Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật A Súc, Phật Bảo Sanh, Phật A Di Đà, Đức Phật Bất Không Thành Tựu. Năm vị Phật này cư trú ở năm vòng giải thoát ở chính giữa Mạn Đà La của giới Kim Cương.
 
== Mạn Đà La cửu Phật. ==
Ngũ Phật giới Kim Cương gồm Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật A Súc, Phật Bảo Sanh, Phật A Di Đà, Đức Phật Bất Không Thành Tựu. Năm vị Phật này cư trú ở năm vòng giải thoát ở chính giữa Mạn Đà La của giới Kim Cương.
Trong truyền thống Tạng Mật, Đức Phật Vô Lượng Thọ là ứng Báo thân Phật của Đức Phật A Di Đà, là tượng trưng của trường thọ và trí tuệ. Toàn thân Ngài có sắc đỏ hồng, như một ngọn núi quý được tạo thành bởi vô vàn đá quý màu đỏ, khoác thiên y đẹp đẽ có đủ 5 màu sắc, trang sức đủ cả tám loại chân bảo và 13 loại trang nghiêm, ngồi kiết già nguy nga, đoan chính trên Nguyệt Luân giữa tòa sen.
 
== Mạn Đà La cửu Phật. ==
 
Trong truyền thống Tạng Mật, Đức Phật Vô Lượng Thọ là ứng Báo thân Phật của Đức Phật A Di Đà, là tượng trưng của trường thọ và trí tuệ. Toàn thân Ngài có sắc đỏ hồng, như một ngọn núi quý được tạo thành bởi vô vàn đá quý màu đỏ, khoác thiên y đẹp đẽ có đủ 5 màu sắc, trang sức đủ cả tám loại chân bảo và 13 loại trang nghiêm, ngồi kiết già nguy nga, đoan chính trên Nguyệt Luân giữa tòa sen.
 
== Ngũ Phật giới Thai Tạng ==
Là tên gọi của năm Như Lai: Đại Nhật Như lai, Bảo Tràng Như Lai (Ratnaketu), Khai Phu Hoa Vương Như Lai (Samkusumita –Ràjia – Ta thãgata), Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitayus Budtha), Thiên Cổ Lôi Như laiLai (Divyađumubhi Meghanirghosa), cũng chính là năm vị Phật ngồi trên đài sen 8 lá ở giữa Mạn Đà La của giới Thai Tạng. Trong đó, giới Kim Cương là Mạn Đà La kết quả, biểu thị trí; giới Thai Tạng là Mạn Đà La nguyên nhân, biểu thị lý. Tuy chủng tử tự và sắc tướng của năm vị Phật khác nhau, nhưng về bản chất thì không có nhiều khác biệt.
 
Là tên gọi của năm Như Lai: Đại Nhật Như lai, Bảo Tràng Như Lai (Ratnaketu), Khai Phu Hoa Vương Như Lai (Samkusumita –Ràjia – Ta thãgata), Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitayus Budtha), Thiên Cổ Lôi Như lai (Divyađumubhi Meghanirghosa), cũng chính là năm vị Phật ngồi trên đài sen 8 lá ở giữa Mạn Đà La của giới Thai Tạng. Trong đó, giới Kim Cương là Mạn Đà La kết quả, biểu thị trí; giới Thai Tạng là Mạn Đà La nguyên nhân, biểu thị lý. Tuy chủng tử tự và sắc tướng của năm vị Phật khác nhau, nhưng về bản chất thì không có nhiều khác biệt.
 
== Xem thêm ==