Khác biệt giữa các bản “Danh sách tích phân với hàm lượng giác”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
:<math>\int \sec^2{x} \, dx = \tan{x}+C</math>
 
:<math>\int \sec^n{ax} \, dx = \frac{\sec^{n-12}{ax} \tan {ax}}{a(n-1)} \,+\, \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2}{ax} \, dx \qquad \mbox{(}n\ne 1\mbox{)}\,\!</math>
 
:<math>\int \sec^n{x} \, dx = \frac{\sec^{n-12}{x}\tan{x}}{n-1} \,+\, \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2}{x}\,dx</math><ref>Stewart, James. Calculus: Early Transcendentals, 6th Edition. Thomson: 2008</ref>
 
:<math>\int \frac{dx}{\sec{x} + 1} = x - \tan{\frac{x}{2}}+C</math>

Trình đơn chuyển hướng