Khác biệt giữa các bản “Danh sách tích phân với hàm lượng giác”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi lại thủ công
 
\end{align}</math>
 
:<math>\int \csc^n{ax} \, dx = -\frac{\csc^{n-12}{ax} \cot{ax}}{a(n-1)} \,+\, \frac{n-2}{n-1}\int \csc^{n-2}{ax} \, dx \qquad \mbox{ (}n \ne 1\mbox{)}</math>
 
:<math>\int \frac{dx}{\csc{x} + 1} = x - \frac{2}{\cot{\frac{x}{2}}+1}+C</math>

Trình đơn chuyển hướng