Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lệ vương”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
 
* [[Tào Ngụy]] [[Tề Lệ Vương]] [[Tào Phương]] (sau đăng cơ trở thành Ngụy Lệ Đế, tuy nhiên sử sách thường chép là [[Ngụy Phế Đế]], đến thời Tây Tấn bị giáng xuống làm Thiệu Lăng Lệ Công)
* Tây Tấn Trường Sa Lệ Vương (hay Thường Sơn Lệ Vương) [[Tư Mã Nghệ]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Tiền Tần]] [[Phù Sinh|Việt Lệ Vương]] (trước khi bị phế truất từng làm Tần Lệ Đế)
* [[Bắc Ngụy]] [[Thác Bạt Vạn Thọ|Lạc Lãng Lệ Vương]]
* Bắc Ngụy [[Thác BạBạt Trường Lạc|Kiến Xương Lệ Vương]] (hoặc An Lạc Lệ Vương)
* Kim triều [[Hoàn Nhan Vĩnh Trung|Hán Lệ Vương]] (hoặc Hứa Lệ Vương, Triệu Lệ Vương, Việt Lệ Vương, Tỉnh Lệ Vương và Cảo Lệ Vương)
* Minh triều Y Lệ Vương [[Chu Di]]
Người dùng vô danh