Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Archive top/doc”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
(/)
 
Bản mẫu được hỗ trợ bởi các tham số sau:
* {{para|kết quả}} hoặc {{para|KQ}}: kết quả của cuộc thảo luận được trình bày vắn tắt trong một hộp nổi thể hiện kết quả thảo luận bên phải (xem ví dụ bên dưới) nhưng vẫn nêu bật được những quyết định đã được áp dụng. Nếu có nhiều quyết định, hãy trình bày từng quyết định bằng một dấu hoa thị đầu dòng (<code>*</code>) để tạo danh sách. Lưu ý '''không''' ký tên vào sau kết quả.
* {{para|tình trạng}}: xác định kết luận hướng giải quyết của cuộc thảo luận, được trình bày nổi bật như tựa đề của hộp nổi thể hiện kết quả thảo luận bên phải. Các giá trị có thể điền là "<tt>đã giải quyết</tt>", "<tt>rút lại</tt>", "<tt>chuyển qua</tt>" và "<tt>không</tt>" (hiển thị như ''Không có biện pháp''). Tham số này là tùy chọn, và không khuyến khích thường xuyên sử dụng nếu không chắc chắn về kết luận chung của cuộc thảo luận. Tham số này chỉ có tác dụng nếu <code>{{para|KQkết quả}}</code> đã được điền.
 
=== Ví dụ ===

Trình đơn chuyển hướng