Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Xuống dòng liên tục hơn 3 lần
==Các đời lãnh đạo==
1. Ông Nguyễn Ngọc Sính: chủ nhiệm (1957-1970)
 
2. Ông Nguyễn Văn Hải: Chủ nhiệm (1971-1977)
 
3. Ông Nguyễn Sỹ Tỳ: Chủ nhiệm (1978-1984)
 
4. Ông Nguyễn Đức Nam: Giám đốc (1985-1988)
 
5. Ông Đào Văn Phúc: Quyền Giám đốc (1988-1989)
 
6. Ông Trầm Trâm Phương: Giám đốc (1989-1995)
 
7. Ông Phạm Văn An: Giám đốc (1995-1999)
 
8. Ông Ngô Trần Ái: Giám đốc (1999-2003); Tổng giám đốc (từ 2003)
 
66

lần sửa đổi