Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “ESP8266”

|PCB trace|| {{Không}}
|14.3 × 24.8
|Module có 2 phiên bản: loại 512 KiB bộ nhớ Flash và mạch in có màu xanh, loại 1 MiB Flash từ AI-Cloud hoặc module từ AI-Thinker có PCB màu đen.{{Sfn|AI-Thinker ESP-01|2015|p=12|ps=; "OTA is disabled: the minimum flash that can be supported is 512 kB"; "OTA is enabled: the minimum flash memory that can be supported is 1 MB."}}
|-
|ESP-01S