Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngự sử và Jo-yi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<!-- E11 -->|0.872
<!-- E12 -->|0.765
<!-- E13 -->|0.746
<!-- E14 -->|0.704
<!-- E15 -->|
<!-- E16 -->|
| rowspan="1" |13/12/2021
| 3,653% {{small|(1st)}}
| {{color|blue|'''3,835%'''}} {{small|(1st)}}
|-
! rowspan="1" |12
| rowspan="1" |14/12/2021
| {{color|blue|'''3,410%'''}} {{small|(1st)}}
| 3,860% {{small|(1st)}}
|-
! rowspan="1" |13
| rowspan="1" |20/12/2021
| 3,403% {{small|(1st)}}
|
| {{color|blue|'''3,355%'''}} {{small|(1st)}}
|
|-
! rowspan="1" |14
| rowspan="1" |21/12/2021
| {{color|blue|'''3,236%'''}} {{small|(1st)}}
|
| 3,546% {{small|(1st)}}
|
|-
! rowspan="1" |15