Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”

Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Bê tông hóa đường làng ở Quảng Trị - Nông thôn mới - 2017 2.jpg|300px|nhỏ|phải|Một con đường làng đã được bê tông hóa trong Chương trình nông thôn mới]]
'''Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới''' là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do [[Chính phủ Việt Nam]] xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc, căn cứ tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X]] về [[nông nghiệp]], [[nông dân]], [[nông thôn]] (ngày 5 tháng 8 năm 2008).<ref name=pduyet>{{chú thích web| url =http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=95073 | title =Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 | access-date = ngày 20 tháng 4 năm 2016 | publisher =Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam}}</ref>