Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương trình đường thẳng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Dạng tham số ===
Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d đi qua điểm <math>M(x_0,y_0,z_0)</math> và nhận <math>\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)</math> làm vectơ chỉ phương. Khi đó phương trình tham số của d là <math>\begin{cases} x=x_0+u_1 t \\ y=y_0+u_2 t \\ z=z_0+u_3 t\end{cases}</math> với t được gọi là tham số. Với mỗi giá trị <math>t\in R</math> ta được một điểm thuộc đường thẳng.
 
với t được gọi là tham số. Với mỗi giá trị <math>t\in R</math> ta được một điểm thuộc đường thẳng.
 
=== Dạng chính tắc ===
Người dùng vô danh