Khác biệt giữa các bản “Loạn Lục trấn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Tháng 3, triều đình tuyên bố “''trong ngoài giới nghiêm''”, rồi Hoàng đế hạ chiếu muốn ngự giá thân chinh (nhưng không hề thi hành). Về sau đại quân Bắc Ngụy tiến chiếm Đồng Quan, tháng 9, Mạc Chiết Niệm Sanh bị bộ tướng Đỗ Sán giết chết, Đỗ Sán đầu hàng triều đình, quân đội của Niệm Sanh đi theo Vạn Sĩ Sửu Nô.
 
Nhưng Tiêu Bảo Dần sợ triều đình trách tội mình chinh thảo bất lực, nên tạo phản <ref name="T3"/>. Hiếu Minh đế phái Thượng thư bộc xạ [[Trưởng Tôn Trĩ]] trấn áp, Tiêu Bảo Dần bị bộ tướng [[Hầu Chung Đức]] làm phản, bèn đầu hàng Vạn Sĩ Sửu Nô. Đến lúc này, khu vực Quan Trung đã nằm dưới sự khống chế của loạn quân Lục Trấn.
 
Tháng 7 năm Vĩnh An thứ 6 (528), Vạn Sĩ Sửu Nô xưng đế, đặt niên hiệu là Thần Thú <ref>Tư trị thông giám, quyển 151, năm Đại Thông thứ 2: ''Tháng ấy, Vạn Sĩ Sửu Nô tự xưng thiên tử, đặt trăm quan. Gặp nước Ba Tư hiến sư tử cho Ngụy, Sửu Nô giữ lại, đổi niên hiệu là Thần Thú''</ref>.
 
Tháng giêng Vĩnh An thứ 3 (530), Nhĩ Chu Vinh dùng [[Nhĩ Chu Thiên Quang]] làm Đại đô đốc soái quân trấn áp khởi nghĩa Quan Trung. Tháng 3, Vạn Sĩ Sửu Nô soái quân tiến công Kỳ châu, lại phái bộ tướng [[Úy Trì Bồ Tát]] đem quân tiến công Vũ Công, tướng Ngụy là [[Hạ Bạt Nhạc]] đánh bại Úy Trì Bồ Tát, Vạn Sĩ Sửu Nô đành đình chỉ tiến công Kỳ châu. Tháng 7, Nhĩ Chu Thiên Quang dùng kế của Hạ Bạt Nhạc, đánh tiếng hưu chỉnh quân đội, Vạn Sĩ Sửu Nô tin là thật, thả cho nghĩa quân đóng đònđồn cày cấy. Quân Ngụy thừa cơ tập kích, đánh bại nghĩa quân. Vạn Sĩ Sửu Nô bị bắt ở Lương Châu, phản tướng Tiêu Bảo Dần cũng bị bắt.
 
Nhà Bắc Ngụy bình định Quan Trung, Lục Trấn khởi nghĩa xem như hoàn toàn bị dập tắt.
437

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng