Khác biệt giữa các bản “Loạn Lục trấn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
n
Sau khi [[Mạc Chiết Đại Đề]] bệnh mất, con trai thứ tư là [[Mạc Chiết Niệm Sanh]] kế tục cầm quân, rồi phái em trai [[Mạc Chiết Thiên Sanh]] đánh bại các cánh quân Ngụy của Nguyên Chí và Kỳ Châu thứ sử Bùi Phân Chi, chiếm lĩnh Kỳ Châu, Kính Châu, Lương Châu. Triều đình đổi phái [[Tiêu Bảo Dần]] và [[Thôi Duyên Bá]] thay thế Nguyên Tu xưng bệnh. Tháng giêng năm Chánh Quang thứ 6 (525), Mạc Chiết Thiên Sanh đóng quân ở Hắc Thủy. Đôi bên ở Mã Ngôi giao chiến kịch liệt, nghĩa quân Mạc Chiết Niệm Sanh thua chạy, bị “''bắt chém hơn 10 vạn''” <ref name="T1">Tư trị thông giám, quyển 150, năm Phổ Thông thứ 6</ref>. Mạc Chiết Niệm Sanh lui về giữ Tiểu Lũng, quân Ngụy giành lại Lương Châu, thủ lĩnh nghĩa quân ở Nam Tần Châu là [[Hàn Tổ Hương]] bị Ích Châu thứ sử [[Ngụy Tử Kiện]] đánh bại giết chết, một thủ lĩnh khác là [[Trương Trường Mệnh]] đầu hàng Tiêu Bảo Dần.
 
Tháng 4, thủ lĩnh nghĩa quân Cao Bình là Hồ Sâm sai bọn đại tướng [[VạnMặc Kỳ Sửu Nô]], [[Túc Cần Minh Đạt]] tấn công Kính Châu, đánh bại đại quân của Tiêu Bảo Dần và Thôi Duyên Bá, Tiêu Bảo Dần đành phải lui về giữ An Định.
 
===Phá Lục Hàn Bạt Lăng thất bại===

Trình đơn chuyển hướng