Khác biệt giữa các bản “Kính hiển vi lực từ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Về mặt nguyên lý, MFM hoạt động tương tự như [[Kính hiển vi lực nguyên tử|AFM]]. Mũi dò quét trên bề mặt mẫu được sử dụng là [[sắt từ|vật liệu từ tính]] khi quét trên bề mặt mẫu sẽ có sự tương tác với các thành phần từ tính trên bề mặt, qua đó vẽ bản đồ phân bố các thành phần từ tính bề mặt, mà cụ thể ở đây là [[đômen từ|cấu trúc đômen]] của vật rắn.
 
Lực tương tác từ giữa mũi dò và bề mặt vật rắn được xác định bởi<ref>[http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TJJ-3V7S9C9-H&_user=10&_coverDate=12%2F01%2F1998&_alid=661030238&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5312&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=818b5b41d1b002ef18f91dc7cefaed5f Leon Abelmann et al. ''Comparing the resolution of magnetic force microscopes using the CAMST reference samples'' J. Magn. Magn. Mater. 190 (1990) 135-147]</ref>:
Lực tương tác từ giữa mũi dò và bề mặt vật rắn được xác định bởi:
 
<math>F_z = - \mu_0 \int M_{z tip} \frac{\partial H_{z sample}}{\partial z} dV</math>

Trình đơn chuyển hướng