Khác biệt giữa các bản “Đồng hóa”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: Là quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp và tiêu hao năng lượng.
(Trang mới: Là quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp và tiêu hao năng lượng.)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng