Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Vua nước Tần”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
</span>
|group2=Thời Xuân Thu
|list2= <span style="font-size:110%">[[Tần Tương công|Tương công]] {{•}} [[Tần Văn công|Văn công]] {{•}} [[Tần Ninh công|Ninh công]] {{•}} [[Tần Xuất tử|Xuất tử]] {{•}} [[Tần Vũ công|Vũ công]] {{•}} [[Tần Đức công|Đức công]] {{•}} [[Tần Tuyên công|Tuyên công]] {{•}} [[Tần Thành công|Thành công]] {{•}} [[Tần Mục công|Mục công]] {{•}} [[Tần Khang công|Khang công]] {{•}} [[Tần Cung công|Cung công]] {{•}} [[Tần Hoàn công|Hoàn công]]{{•}} [[Tần Cảnh công|Cảnh công]]{{•}} [[Tần Ai công|Ai công]]{{•}} [[Tần Huệ công (Xuân Thu)|Huệ công]] {{•}} [[Tần Điệu công|Điệu công]]{{•}} [[Tần Lệ Cung công|Lệ Cung công]]{{•}} [[Tần Tháo công|Tháo công]]{{•}} [[Tần Hoài công|Hoài công]] {{•}} [[Tần Linh công|Linh công]] {{•}} [[Tần Giản công|Giản công]]
|group3=Thời Chiến Quốc
|list3 = <span style="font-size:110%">[[Tần Lệ Cung công|Lệ Cung công]]{{•}} [[Tần Tháo công|Tháo công]]{{•}} [[Tần Hoài công|Hoài công]] {{•}} [[Tần Linh công|Linh công]] {{•}} [[Tần Giản công|Giản công]] {{•}} [[Tần Huệ công (Chiến Quốc)|Huệ công]] {{•}} [[Tần Xuất công|Xuất công]] {{•}} [[Tần Hiến công|Hiến công]] {{•}} [[Tần Hiếu công|Hiếu công]]{{•}}[[Tần Huệ Văn vương|Huệ Văn vương]] {{•}} [[Tần Vũ vương|Vũ vương]] {{•}} [[Tần Chiêu Tương vương|Chiêu Tương vương]] {{•}} [[Tần Hiếu Văn vương|Hiếu Văn vương]] {{•}} [[Tần Trang Tương vương|Trang Tương vương]] {{•}} [[Tần Thủy Hoàng|Chính (Thủy Hoàng)]] </span>
|below= [[Bản mẫu:Vua chư hầu lớn thời Chu|Chư hầu lớn thời Chu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tấn|Tấn]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Sở|Sở]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua Khương Tề|Khương Tề]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tần|Tần]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Yên|Yên]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Vệ|Vệ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Trịnh|Trịnh]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tống|Tống]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Trần|Trần]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Lỗ|Lỗ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Ngô|Ngô]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Sái|Sái]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tào|Tào]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Kỷ|Kỷ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hứa|Hứa]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Đằng|Đằng]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hình|Hình]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Chu|Trâu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Cử|Cử]]{{•}} [[Bản mẫu:Vua Tây Quắc|Tây Quắc]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hàn|Hàn]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Triệu|Triệu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Ngụy|Ngụy]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua Điền Tề|Điền Tề]]
}}<noinclude>

Trình đơn chuyển hướng