Bản mẫu:Để

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

(Trên đây được tạo ra bởi: {{For|Bản mẫu để tạo ra một đối với loop|Bản mẫu:Vòng lặp for}}.)

Bản mẫu này tại một hatnote với các liên kết đến tối đa bốn bài viết hoặc trang định hướng. Bản mẫu chấp nhận đến 5 tham số. Nếu được sử dụng mà không có tham số trên một trang có tên Foo, kết quả là

Tham số đầu tiên thay đổi chính chú thích và phải là văn bản thuần túy, ví dụ: {{For|thuật ngữ tương tự}} sẽ tạo ra:

Tham số thứ hai được sử dụng để thay đổi liên kết kết quả, ví dụ: {{For|thuật ngữ tương tự|Foobar}} sẽ tạo ra:

Các tham số thứ ba, thứ tư và thứ năm được sử dụng để cung cấp một, hai hoặc ba liên kết bổ sung:

sản phẩm cuối cùng được sản xuất bởi ví dụ {{For|thuật ngữ tương tự|Foobar|Bar|Baz|Quux}}.