Bản mẫu:Bản mẫu điều hướng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
So sánh các bản mẫu điều hướng
Đóng mở? Màu tiêu đề Hình Nhóm? Tham số style cho nội dung? Ví dụ
{{Navbox}} đóng mở navbox Trái/phải nội dung
{{Navbox with collapsible groups}} đóng mở navbox Trái/phải nội dung và/hoặc trong mỗi danh sách
{{Navbox with columns}} đóng mở navbox Trái/phải các cột Không
Các thuộc tính đóng mở
Kiểu Lớp CSS JavaScript Đóng khi Tùy chỉnh
trạng thái ban đầu?
Lồng vào nhau?
Bảng đóng mở collapsible Định nghĩa trong Common.js 2 hoặc nhiều hộp autocollapse trong trang