Bản mẫu:Cần làm

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Cần làm cho bài viết Bản mẫu:Cần làm:
 • Đây là danh sách các việc cần làm thử nghiệm để người soạn ra kiểm tra ký tự
 • hiển
  1. thị
  2. đúng
 • Bình thường, trang con "/to do" chỉ nên tạo ở trang Thảo luận của bài viết, trừ khi nó là bảng thông báo hay trang dự án.
 • Để dùng tiêu bản này cho dự án của ban, hãy chèn {{cần làm}} vào đầu trang thảo luận của bài viết.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này sẽ thêm danh sách các việc cần làm vào trang thảo luận. Nó sẽ liệt trang thảo luật đó vào Thể loại:Cần làm, và Thể loại:Cần làm, độ ưu tiên chưa xác định trừ phi ta xác địn độ ưu tiên cho nó. Nếu có xác định độ ưu tiên, nó sẽ thêm vào thể loại tương ứng. Xem Thể loại:Cần làm, theo độ ưu tiên để xem những hướng dẫn để đặt độ ưu tiên cho trang thảo luận đó.

Cách dùng[sửa mã nguồn]

{{cần làm}} sẽ tạo ra một danh sách các việc cần làm bình thường
{{cần làm|N}} trong đó N là số từ 1 đến 9 để xác định độ ưu tiên
{{cần làm|small=yes}} để chỉnh danh sách cần làm nhỏ xuống
{{cần làm|nocats=yes}} không xếp thể loại
{{cần làm|nopreload=yes}} không kèm theo ký tự tải trước
{{cần làm|list=./todo}} sử dụng trang con ./todo làm danh sách việc cần làm thay vì dùng trang con ./to do
{{cần làm|target=Foo}} sử dụng danh sách việc cần làm của trang Foo

Sử dụng tham số target để truy cập vào danh sách việc cần làm của trang khác, ví dụ từ trang WikiProject.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Kết quả
{{cần làm}}
Cần làm cho bài viết Bản mẫu:Cần làm:
 • Đây là danh sách các việc cần làm thử nghiệm để người soạn ra kiểm tra ký tự
 • hiển
  1. thị
  2. đúng
 • Bình thường, trang con "/to do" chỉ nên tạo ở trang Thảo luận của bài viết, trừ khi nó là bảng thông báo hay trang dự án.
 • Để dùng tiêu bản này cho dự án của ban, hãy chèn {{cần làm}} vào đầu trang thảo luận của bài viết.
{{cần làm|9}}
Cần làm cho bài viết Bản mẫu:Cần làm:
 • Đây là danh sách các việc cần làm thử nghiệm để người soạn ra kiểm tra ký tự
 • hiển
  1. thị
  2. đúng
 • Bình thường, trang con "/to do" chỉ nên tạo ở trang Thảo luận của bài viết, trừ khi nó là bảng thông báo hay trang dự án.
 • Để dùng tiêu bản này cho dự án của ban, hãy chèn {{cần làm}} vào đầu trang thảo luận của bài viết.
Ưu tiên 9
{{cần làm|small=yes}}
Cần làm:
 • Đây là danh sách các việc cần làm thử nghiệm để người soạn ra kiểm tra ký tự
 • hiển
  1. thị
  2. đúng
 • Bình thường, trang con "/to do" chỉ nên tạo ở trang Thảo luận của bài viết, trừ khi nó là bảng thông báo hay trang dự án.
 • Để dùng tiêu bản này cho dự án của ban, hãy chèn {{cần làm}} vào đầu trang thảo luận của bài viết.
{{cần làm|small=yes|9}}
Cần làm:
 • Đây là danh sách các việc cần làm thử nghiệm để người soạn ra kiểm tra ký tự
 • hiển
  1. thị
  2. đúng
 • Bình thường, trang con "/to do" chỉ nên tạo ở trang Thảo luận của bài viết, trừ khi nó là bảng thông báo hay trang dự án.
 • Để dùng tiêu bản này cho dự án của ban, hãy chèn {{cần làm}} vào đầu trang thảo luận của bài viết.
Ưu tiên 9
{{cần làm|list=./to do2}}
Cần làm cho bài viết Bản mẫu:Cần làm:

Đây là vài việc bạn có thể làm:
{{cần làm|target=Thảo luận:Britney Spears|1}}
Cần làm cho bài viết Thảo luận:Britney Spears:

Đây là vài việc bạn có thể làm:
Ưu tiên 1 (trên cùng)