Bản mẫu:Class/colour

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này sử dụng một tham số không tên duy nhất để xuất ra màu được sử dụng bởi mỗi loại lớp dưới dạng mã hex gồm sáu chữ số có tiền tố là ký hiệu #.

Cú pháp Đầu ra Màu Cú pháp Đầu ra Màu
{{classcol|CL}} #6699ff {{classcol|Tập tin}} #ddccff
{{classcol|DSCL}} #6699ff {{classcol|Dự kiến}} #8a95c9
{{classcol|A}} #66ffff {{classcol|Hình}} #ddccff
{{classcol|BVT}} #66ff66 {{classcol|Sách}} #98FF98
{{classcol|B}} #b2ff66 {{classcol|Chủ đề}} #cc8899
{{classcol|C}} #ffff66 {{classcol|Dự án}} #c0c090
{{classcol|Sơ khởi}} #ffaa66 {{classcol|Đổi hướng}} #c0c0c0
{{classcol|Sơ khai}} #ff6666 {{classcol|Bản mẫu}} #fbceb1
{{classcol|Danh sách}} #aa88ff {{classcol|B+}} transparent
{{classcol|NA}} #f5f5f5 {{classcol|Deferred}} transparent
{{classcol|Thể loại}} #ffdb58 {{classcol|SL}} transparent
{{classcol|BVTC}} transparent {{classcol|User}} transparent
{{classcol|Định hướng}} #00fa9a