Bản mẫu:Collapsible lists option

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

 • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
 •  {{BASEPAGENAME |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{BASEPAGENAME |all}}  (tức là không có "expanded=").
 • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
 •  {{BASEPAGENAME |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{BASEPAGENAME |tên danh sách}}
 • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
 • {{{listnames}}}
 • [tùy chọn:]
  Ví dụ như {{BASEPAGENAME |expanded={{{example}}}}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{BASEPAGENAME |{{{example}}}}}
 • [tùy chọn:]  [Tất cả các danh sách] / [Danh sách có tên mặc định] đã được thiết lập để hiển thị khi bản mẫu xuất hiện.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
 • Khi bản mẫu này được nhúng, các văn bản bên trong dấu ngoặc vuông sẽ một trong hai không xuất hiện hoặc được thay thế cho phù hợp.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Collapsible lists option
| expandedname = <!--(xem bên dưới)-->
| listnames =
| example =    <!--(một trong những tên danh sách)-->
| default =    <!--("tất cả" hoặc một tên danh sách, nếu một trong hai thiết lập để được hiển thị)-->
}}

Các tham số expandedname, exampledefault là tùy chọn. Nếu bản mẫu có tính năng danh sách đóng mở đã làm cho sử dụng tham số đầu tiên không tên của nó – xem, cho ví dụ, {{Labor}} – sử dụng |expandedname=được yêu cầu với {{Collapsible list option}} (tức là {{Collapsible lists option |expandedname=được yêu cầu |…}}) để ngăn chặn "hoặc, nếu được kích hoạt, …" đoạn văn bản trên.

Xem thêm[sửa mã nguồn]