Bước tới nội dung

Bản mẫu:Dmbox

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Các siêu bản mẫu
hộp thông báo (Mbox)
{{Ambox}}bài viết
{{Cmbox}}thể loại
{{Imbox}}hình
{{Fmbox}}thảo luận
{{Ombox}}chân / đầu trang
{{Mbox}}(auto-detect)
{{Asbox}}bài sơ khai
{{Dmbox}}trang định hướng

Đây là bản mẫu meta của hộp thông báo chân trang {{dmbox}} hoặc định hướng. Nó được sử dụng để xây dựng các hộp định hướng, chẳng hạn như {{Trang định hướng}}.

Bản mẫu này hoạt động tương tự như {{Hộp thông báo}} và chủ yếu sử dụng các tham số tương tự. Sự khác biệt chính là hộp này sử dụng kiểu định hướng và chỉ có hai cài đặt "loại".

Cách sử dụng

Ví dụ sử dụng đơn giản:

{{dmbox | text = Some text.}}


Ví dụ phức tạp:

{{dmbox
| type   = setindex
| image   = {{nowrap| [[Image:Schooner.svg|30px]] [[Image:List gray.svg|30px]] }}
| textstyle = color: red; font-weight: bold; font-style: normal;
| text   = The message body text.
}}

Tham số

Danh sách tất cả các tham số:

{{dmbox
| type = disambig / setindex
| image = none / [[Image:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[Image:Some image.svg|40px]]
| style = CSS values
| textstyle = CSS values
| text = The message body text. 
| nocat = {{{nocat|}}} / true
}}

type

Nếu không có tham số type được đưa ra thì mặc định bản mẫu dùng loại disambig.
disambig = Làm cho nó hiện {{disambig editintro}} được hiển thị khi sửa đổi một trang có đặt bản mẫu này. (Có nghĩa là bản mẫu này đặt bên trong CSS id "disambigbox". Id được sử dụng bởi javascript trong MediaWiki:Common.js để xác định xem một trang có phải là trang định hướng hay không.) Và thêm Thể loại:Tất cả các trang định hướng and Thể loại:Tất cả các trang bài viết định hướng.
setindex = Không kèm theo thông báo {{disambig editintro}} khi sửa đổi một trang. (Bởi vì điều này thay vì đặt id CSS "setindexbox".)

nocat

true = Không cho bảm mẫu này phân loại trang. Hữu ích khi chỉ kiểm tra hoặc trình diễn bản mẫu này. Các bản mẫu sử dụng bản mẫu này sẽ chuyển tiếp thành nocat, nên sẽ không có thể loại thêm vào. Vì vậy, luôn luôn thêm điều này:
nocat = {{{nocat|}}}

image

Không có tham số = Nếu không có tham số image được đưa ra, bản mẫu sử dụng hình ảnh disambig hoặc setindex mặc định, tùy thuộc vào tham số type.
Một hình ảnh = Nên là một hình ảnh với ký hiệu wiki thông thường. Chiều rộng 30px - 50px thường ở bên phải tùy thuộc vào tỷ lệ chiều cao / chiều rộng của hình ảnh. (Nhưng hộp thông báo có thể xử lý hình ảnh ở mọi kích thước.) Ví dụ:
image = [[Image:Schooner.svg|30px]]
none = Có nghĩa là không dùng hình ảnh.

imageright

Không có tham số = Nếu tham số imageright không được đưa ra, sẽ không có hình ảnh được hiển thị ở phía bên phải.
Một hình ảnh = Nên là một hình ảnh với ký hiệu wiki thông thường. Chiều rộng 30px - 50px thường ở bên phải tùy thuộc vào tỷ lệ chiều cao / chiều rộng của hình ảnh. (Nhưng hộp thông báo có thể xử lý hình ảnh ở mọi kích thước.) Ví dụ:
imageright = [[Image:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Bất kỳ thứ gì = Bất kỳ đối tượng khác mà bạn muốn hiển thị ở phía bên phải.

style

Tùy chọn giá trị CSS được sử dụng bởi toàn bộ bảng hộp thông báo. Không có dấu ngoặc kép " " nhưng với dấu chấm phẩy kết thúc ;. Ví dụ:
style = margin-bottom: 0.2em;

textstyle

Tùy chọn giá trị CSS các giá trị được sử dụng bởi ô văn bản. Ví dụ:
textstyle = text-align: center;

text

Văn bản hiển trị trên hộp văn bản. Hộp thông báo này có văn bản in nghiêng mặc định, do đó không cần phải đặt thủ công.

Xem thêm

Có 7 siêu bản mẫu trong gia đình hộp thông báo (Mbox):

 • {{Hộp thông báo}} (Ambox) – dùng cho không gian tên Chính (bài viết)
 • {{Hộp thông báo thể loại}} (Cmbox) – dùng cho không gian tên Thể loại
 • {{Hộp thông báo thảo luận}} (Tmbox) – dùng cho không gian tên Thảo luận
 • {{Hộp thông báo hình}} (Imbox) – dùng cho không gian tên Tập tin
 • {{Fmbox}} – các hộp thông báo dạng footer và header
 • {{Ombox}} – dùng cho các không gian tên khác (Thành viên, Wikipedia,…)
 • {{Mbox}} – tự động kiểm tra không gian tên, dành cho hộp thông báo được sử dụng tại nhiều không gian tên và do đó cần thay đổi kiểu tùy vào nơi chúng được dùng.

Siêu bản mẫu có liên quan gần:

 • {{Hộp sơ khai}} (Asbox) – siêu bản mẫu dành cho hệ thống bản mẫu sơ khai.
 • {{Dmbox}}, cho các hộp thông báo trên các trang định hướng hoặc trang chỉ mục.
 • {{Ivmbox}}, một hộp đơn giản có chiều rộng đầy đủ với nền ngà mặc định dành cho các thông điệp hoặc thông báo quan trọng.